Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: "Nhãn thành công" công cụ biến ước mơ thành sự thật

 

Topic: Vision board: Making your dreams a reality? 

We humans love tools. We have tools for just about everything. We have tools for building things, getting around town, keeping our bodies healthy, communicating with each other, and so on. But what if there were a tool for making our dreams come true? Some people believe that there is such a tool. And it's called a vision board.

A vision board is a collection of images and pictures that represent your hopes, dreams, and desires. You then arrange those images any way you want on a poster board. And that board is put in a place where you can see it frequently.

The idea is that if you surround yourself with images of what you want to become, or what you want to have, you are much more likely to achieve your dreams. In this way, a vision board is like a picture of your future life.

How does it work? Well, it is said that images speak louder than words. In this way, the vision board speaks to you on an emotional level, and reminds you on a daily basis of what kind of future you want to have. So, when you carry those images around in your mind, they help to guide you when you make decisions and take actions.

Remember, your future is partially the result of all the actions that you take now, in the present.

So how do you make a vision board? Well, in the past people used to cut out photos from magazines and paste them onto a poster board using scissors and glue. Nowadays, you can make digital vision boards using images found on the internet.

Vision boards can also be theme-based. For example, you could build a vision board related to your English learning. It could contain images of how your life would be different if you could speak English fluently. You might have images of an international job, or friends from different countries, or maybe you see yourself traveling in far away places.

Whatever it is, if you use the vision board to remember your dreams and focus on them, you can stay connected to the kind of future you want to have.

Remember though, vision boards are not magical. They only help you focus your energy on your future, but your dreams will not come true without hard work and passion. You are the one that has do the work, not the vision board.

Source: DeepEnglish

 

 

Chủ đề: "Gán nhãn thành công"- công cụ biến ước mơ của bạn trở thành sự thật

Chúng ta yêu thích những tiện ích. Chúng ta có mọi công cụ để phục vụ cho mọi thứ. Chúng ta có các công cụ phục vụ cho xây dựng, giúp ta đi quanh thành phố, giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, giúp ta giao tiếp với mỗi người, và còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng liệu có một công cụ nào có thể giúp biến những ước mơ của chúng ta thành sự thật không? Nhiều người tin rằng có một công cụ như thế. Và nó được gọi là "nhãn thành công".

Nhãn thành công là tấm bảng thu thập những bức tranh ảnh thể hiện những hy vọng, ước mơ và ước muốn của bạn. Sau đó bạn sắp xếp những bức tranh ảnh này theo bất kỳ cách nào bạn muốn trên một tấm bảng. Và tấm bảng đó sẽ được đặt ở nơi mà bạn có thể nhìn thấy thường xuyên.

Ý tưởng này thể hiện rằng nếu như bạn xoay quanh những hình ảnh mà bạn muốn trở thành, hoặc những gì bạn muốn có được, thì bạn sẽ có nhiều khả năng đạt được những giấc mơ của mình hơn. Với cách này, tấm bảng ước mơ giống như là một bức tranh về cuộc sống tương lai của bạn vậy.

Nó hiệu quả như thế nào? Người ta vẫn nói rằng hình ảnh có sức mạnh hơn từ ngữ. Bằng cách này, nhãn thành công sẽ tương tác với bạn bằng cảm xúc, và nhắc bạn mỗi ngày về một tương lai mà bạn muốn đạt được. Vậy, khi bạn mang theo những hình ảnh đó trong tâm trí bạn, chúng sẽ dẫn dắt bạn khi bạn đưa ra những quyết định và thực hiện những hành động.

Hãy nhớ rằng, tương lai của bạn có một phần từ kết quả của tất cả những điều bạn thực hiện ngay bây giờ, ở hiện tại.

Vậy làm thế nào để làm ra một nhãn thành công? Ngày xưa nhiều người từng cắt những bức ảnh trong những quyển tạp chí và dán chúng vào một tấm bảng bằng cách dùng kéo và keo. Còn bây giờ, bạn có thể làm nhãn điện tử sử dụng những hình ảnh tìm kiếm được trên mạng internet.

Nhãn thành công cũng có thể dựa theo chủ đề. Ví dụ, bạn có thể tạo ra các nhãn liên quan đến việc học Tiếng Anh của bạn. Nó có thể bao gồm những hình ảnh về cuộc sống của bạn sẽ khác ra sao nếu bạn có thể nói Tiếng Anh lưu loát. Có thể đó là những hình ảnh về một công việc quốc tế, hay cũng có thể là những người bạn đến từ những đất nước khác, hay cũng có thể bạn thấy mình đang du lịch ở những nơi thật xa.

Cho dù những hình ảnh đó là gì, nếu bạn sử dụng những thẻ nhắc nhớ như vậy để ghi nhớ những giấc mơ của mình và lưu tâm đến chúng, thì bạn có thể nối kết những điều đó đến một tương lai mà bạn hằng mong muốn.

Nhưng nhớ rằng, dán nhãn thành công không phải là một phép màu nhiệm. Chúng chỉ giúp bạn tập trung năng lượng của mình vào tương lai của bạn, nhưng những ước mơ của bạn sẽ không thể thành hiện thực nếu bạn không làm việc chăm chỉ và đam mê. Bạn là người thực hiện công việc chứ không chỉ nhìn vào những tấm nhãn như vậy.

Dịch bởi: Ân Huệ (CEP)

 

TỪ VỰNG

Surround (v): xoay quanh

Images speak louder than words: hình ảnh có giá trị hơn lời nói

Scissors (n): kéo

Glue (n): keo

Digital (adj): kỹ thuật số

Theme-based: dựa theo chủ đề

Magical (adj): phép màu