Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Câu chuyện về lễ Phục sinh (The Easter story)

The Easter Story (Part 1)

Voice 1 

Welcome to Spotlight. I'm Colin Lowther. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

A crowd of people welcomes a man into their city. They cheer and praise him as he enters the city gates. But soon, this same crowd will call for this man's death. He will die. But his death is not the end of the story.

In fact, it will begin a new story – the story of a miracle for all people. Christians around the world celebrate this event at Easter. Every spring, Christians remember and retell this story. Today, Spotlight tells the Easter story.

Narrator 

The story begins about 2000 years ago in the city of Jerusalem, in the ancient Roman province of Palestine. It is the Jewish holiday of Passover. During this holiday, the people remember how God led them out of slavery hundreds of years before.

Many Jewish people gather in Jerusalem to celebrate the Passover miracle. On this day, a man named Jesus and his followers were preparing to enter the city to celebrate Passover.

Jesus was a great prophet and teacher. He performed many miracles and taught people how to live good lives. Jesus said he was sent from God. He had come to save all people from the effects of their sins.

Many people loved Jesus. But many religious leaders did not. The things Jesus said and did made the leaders angry. They believed that only God could do the things Jesus spoke about.

When Jesus arrived in Jerusalem, he was riding on a simple donkey. But the people welcomed him like a king. They spread their coats on the ground in front of Jesus' donkey. They took palm tree leaves and laid them in the donkey's path. They cheered and shouted:

"Blessed is the son of David!"

"Hosanna! Praise!

"Hosanna in the highest heaven!"

"Blessed is he who comes in the name of the Lord."

Narrator 

Jesus continued riding until he reached the great temple. During Passover, people are supposed to offer sacrifices to God. But inside the temple, people were not praying and sacrificing. They were buying and selling things. They had made it a marketplace.

Jesus became angry. And he turned over some of the tables. He told the people the temple was for worshipping God – not making money. After this, the religious leaders decided they needed to silence Jesus. He was making trouble for them.

Over the next few days, Jesus continued teaching about God and performing miracles. But someone was about to betray Jesus. It was one of his own followers, or disciples. The disciple's name was Judas. One night Judas went to the religious leaders. As he came near, they said:

Priest  

"We know you! You are Judas. You are a follower of Jesus. Troublemaker... What are you doing here?"

Judas 

"I have a deal for you. What will you give me if I give Jesus to you?"

Priest  

"You cannot be serious. Are you telling us the truth? Can it be that easy?"

Judas 

"Yes. What will you give me if I do it?"

Narrator 

The religious leaders agreed to pay Judas 30 silver coins to betray Jesus.

On the first night of the Passover feast, Jesus and the disciples gathered to eat a meal together. As they were eating, Jesus told them that one of them would betray him. The disciples all became very sad.

They asked who it would be. But Jesus did not tell them. Then Jesus took some bread from the table. He thanked God for it. Then he broke the bread into pieces. He gave the pieces of bread to his disciples. He said:

Jesus   

"Take this, and eat it. This is a symbol of my body."

Narrator 

Then Jesus took a cup of wine from the table. Again, he thanked God for it. Then he passed the cup to each of his disciples and said:

Jesus 

"All of you drink from this cup. This is a symbol of my blood. It is a symbol of the promise between God and humans. It is poured out to forgive the sins of many people. After I die, you should do these things to remember me."

Narrator 

The disciples did all that Jesus told them to do. They did not know what Jesus was talking about. But they sang a song of praise to God. Then they went out of the house.

After the meal, Jesus and his followers travelled to a place called Gethsemane. Here, Jesus prayed to God. Jesus knew Judas would betray him. He knew he would die and that it would be a painful death. Jesus did not want to experience a painful death. But he knew that his death would save people.

Jesus had lived a perfect life. He had never sinned. But he chose to die to save people from results of their sin. For an hour, Jesus prayed to God. He pleaded with God:

Jesus 

"My Father, God, if it is possible, take this suffering away from me. But let what you want be done, not what I want."

Narrator 

After praying, Jesus returned to his disciples. But he found them sleeping! He seemed angry with them and asked them to keep watch again. Again, Jesus left the group to pray alone. After praying, he returned again to his disciples. And again he found them sleeping! He went back to pray a third time. But when he returned the third time, he called to the disciples:

Jesus 

"Are you still sleeping and resting? Look! The time is near. Get up, let's go! Here comes the man who will betray me."

Narrator 

Judas arrived with a large crowd carrying weapons. The crowd did not know which man was Jesus. So Judas told them he would kiss Jesus to identify him. Judas saw Jesus. He went to Jesus and said:

Judas 

"Greetings Jesus."

Narrator 

He gave Jesus a kiss. Jesus answered him:

Jesus 

"Friend, do what you came to do."

Narrator 

Three soldiers from the crowd arrested Jesus. He went with them peacefully. His disciples ran away.

Soon after his arrest Jesus stood before the governor. This Roman leader would decide Jesus' punishment. The religious leaders told the governor that Jesus was causing trouble. They told him that Jesus thought he was the king!

The governor did not know what to do. He knew Jesus was innocent. But it seemed like the people wanted Jesus dead. He stood in front of the crowd of people. He asked them:

Pilate   

"What do you want me to do with this innocent man? What do you want me to do to Jesus?"

Crowd 

"Crucify him!

Pilate   

"But what has he done?"

Crowd 

"Crucify him! Crucify him!"

Narrator 

So the governor gave the crowd what they wanted. He sentenced Jesus to death - death on a cross.

Voice 1 

This is not the end of the story. Jesus would face death. But what makes this story so important to Christians? Listen to part two to hear what happens next.

The writer of this program was Liz Waid. The producer was Mark Drenth. This telling of the Easter Story is based on the book of Matthew, in the Christian Bible. You can listen to this program again on the internet at http://www.radioenglish.net. This program is called, 'The Easter Story, Part 1'.

Source: Spotlight English

 

 

Câu chuyện về lễ Phục Sinh (phần 1)

Voice 1

Chào mừng bạn đến với Spotlight. Tôi là Colin Lowther. Spotlight sử dụng một phương pháp học Tiếng Anh bằng phát thanh. Phương pháp này giúp mọi người hiểu dễ dàng hơn, không quan trọng bạn sống ở đâu.

Một nhóm đông chào đón một người đàn ông đang tiến vào thành phố của họ. Họ hoan hô và tán dương ông khi ông tiến vào cổng thành. Nhưng chẳng bao lâu nữa cũng đám đông này sẽ nói về cái chết của ông. Ông ấy sẽ mất. Nhưng cái chết của ông không phải là cái kết của câu chuyện.

Thực tế là, đó sẽ là một sự khởi đầu cho một câu chuyện mới-câu chuyện về một phép màu nhiệm cho tất cả mọi người. Những tín đồ đạo Thiên Chúa trên khắp thế giới tổ chức sự kiện này vào ngày lễ Phục Sinh. Mỗi một mùa xuân, những tín đồ Thiên Chúa giáo hồi tưởng và kể lại câu chuyện này. Hôm nay, Spotlight sẽ kể câu chuyện về Lễ PHục Sinh.

Người kể chuyện

Câu chuyện bắt đầu khoảng 2000 năm về trước tại một thành phố của Jerusalem, một thành La Mã cổ của Palestine. Nó là một lễ hội Quá Hải (lễ Vượt Qua) của người Do Thái. Suốt buổi lễ, mọi người tưởng nhớ lại Chúa đã đưa họ thoát khỏi ách nô lệ mấy trăm năm trước đó.

Nhiều người Do Thái tập hợp lại với nhau tại Jerusalem để tôn vinh phép màu nhiệm của lễ Quá Hải. Vào ngày này, một người đàn ông có tên Jesus và các đồ đệ của ông đang chuẩn bị vào thành phố để kỷ niệm ngày lễ Quá Hải.

Jesus là một nhà tiên tri vĩ đại và một giáo viên tuyệt vời. Ông thực hiện nhiều phép màu và dạy mọi người cách để sống tốt. Jesus nói rằng mình được Chúa gửi đến. Ông đến để cứu thoát mọi người khỏi ảnh hưởng từ những tội lỗi của họ.   

Nhiều người yêu mến Jesus. Nhưng nhiều người lãnh đạo tôn giáo thì không. Những điều Jesus nói và làm đã khiến họ nổi giận.

Khi Jesus đến Jerusalem, ông đang cưỡi trên một con lừa. Nhưng mọi người chào đón ông như một vị vua. Họ trải áo choàng của họ trên mặt đất phía trước con lừa của Jesus. Họ lấy lá cây cọ và đặt chúng trên đường đi của chú lừa. Họ hoan hô và la hét:

"Chân phước là con trai của thần David!"

"Hoan hô!Đội ơn đấng chúa Trời!"

"Chân phước là ngài người đến từ Chúa Trời."

"Ban phước lành cho người với nhân danh Thiên Chúa"

Người kể chuyện

Jesus tiếp tục đi cho đến khi ông đến được ngôi đền vĩ đại. Suốt lễ Quá Hải, mọi người dâng những lễ vật của họ lên Chúa Trời. Nhưng bên trong ngôi đền, nhiều người không phải là đang cầu nguyện và cúng tế. Mà họ đang mua bán các thứ. Họ biến ngôi đền trở thành một nơi mua bán.

Jesus trở nên tức giận. Và ông bước đến một vài chiếc bàn. Ông nói với mọi người ngôi đền là thờ phụng chúa Trời-không phải là nơi tạo ra tiền. Sau việc này, những người đứng đầu tôn giáo quyết định họ cần làm cho Jesus im lặng. Ông đang tạo nên rắc rối cho chúng.

Qua vài ngày tiếp theo, Jesus tiếp tục giảng dạy về Chúa Trời và thực hiện những phép màu. Nhưng một người nào đó đã phản bội lại Jesus. Đó là một trong những người đi theo ông, hoặc đồ đệ của ông. Tên của người đồ đệ đó là Judas. Một đêm nọ Judas đến chỗ của những người đứng đầu tôn giáo. Khi hắn đến gần, hắn nói:

Linh mục

"Chúng ta biết ngươi! Ngươi là Judas. Ngươi là người đi theo Jesus. Kẻ tạo nên rắc rối…Nhà ngươi đang làm gì ở đây?"

Judas

"Tôi có một thỏa thuận với ngài. Ngài sẽ cho tôi cái gì nếu tôi mang Jesus đến cho ngài?"

Linh mục

"Nhà ngươi đang nói nghiêm túc đó chứ, có phải nhà ngươi đang nói với chúng ta sự thật không? Điều này thì có dễ vậy không?

Judas

"Đúng thế. Ngài sẽ cho tôi cái gì nếu tôi thực hiện điều đó?"

Người dẫn chuyện

Những người lãnh đạo tôn giáo đồng ý trả Judas 30 đồng xu bạc để phản bội Jesus.

Đêm đầu tiên của bữa tiệc trong lễ Quá Hải, Jesus và đồ đệ của ông cùng ngồi ăn thịt. Khi họ đang ăn, Jesus nói với họ rằng một trong số họ sẽ phản bội ông. Tất cả các đồ đệ trở nên rất buồn.

Họ hỏi ai có thể sẽ là người đó. Nhưng Jesus không nói với họ. Khi Jesus lấy một vài chiếc bánh mì trên bàn. Ông cảm tạ Chúa Trời vì điều đó. Và ông bẽ bánh mì thành từng miếng. Ông đưa miếng bánh mì cho các đồ đệ. Ông nói:

Jesus

"Cầm lấy, và ăn. Đây như là cơ thể của ta."

Người kể chuyện

Sau đó Jesus lấy một cốc rượu vang trên bàn. Và ông cảm tạ Chúa Trời lần nữa. Tiếp đó ông chuyền chiếc cốc cho từng đồ đệ của mình và nói:

Jesus

"Tất cả các con hãy uống chiếc cốc này. Đây như là máu của ta. Đó là biểu tượng cho lời hứa giữa Chúa Trời và con người. Nó được đổ ra để tha thứ cho những tội lỗi của con người. Sau khi ta chết, các con nên làm những điều này để tưởng nhớ ta."

Người kể chuyện

Những người đồ đệ này làm tất cả những gì Jeusus bảo họ làm. Họ không biết Jesus đang nói về cái gì. Nhưng họ hát một bài hát ca ngợi Chúa Trời. Sau đó họ đi rời khỏi ngôi nhà.

Sau bữa ăn, Jesus và những đồ đệ của mình đi đến một nơi có tên Gethsemane. Tại đây, Jesus cầu nguyện Chúa Trời. Jesus biết Judas sẽ phản bội mình. Ông biết mình sẽ chết và đó sẽ là một cái chết đau đớn. Jesus không muốn trải qua cái chết đau đớn. Nhưng ông biết rằng cái chết của mình sẽ cứu mọi người.

Jesus đã sống một cuộc sống hoàn hảo. Ông không bao giờ làm điều tội lỗi. Nhưng ông chọn cái chết để cứu mọi người khỏi những kết quả từ việc làm tội lỗi của họ. Trong vòng một giờ đồng hồ, Jesus cầu nguyện Chúa Trời. Ông cầu xin Chúa Trời:

Jesus

"Cha của con, Chúa Trời, nếu có thể, xin Người hãy mang sự khổ đau này đi từ con. Nhưng hãy để những gì Người muốn thực hiện, không phải những gì con muốn."

Người kể chuyện

Sau khi cầu nguyện, Jesus quay sang các đồ đệ. Nhưng ông thấy chúng đang ngủ! Ông dường như tức giận với chúng và bảo chúng phải xem lại lần nữa. Một lần nữa, Jesus rời họ để cầu nguyện một mình. Sau khi cầu nguyện, ông quay trở lại với đồ độ của mình lần nữa. Và lại một lần nữa ông thấy họ đang ngủ! Ông quay lại cầu nguyện lần thứ ba. Nhưng khi ông quay trở lại lần thứ ba, ông gọi các đồ đệ:

Jesus

Có phải các con vẫn đang ngủ và thư giãn? Hãy nhìn này! Thời gian đang tới gần. Dậy và đi thôi! Đến với kẻ sẽ phản bội ta."

Người kể chuyện

Judas đến cùng đám đông mang theo vũ khí. Đám đông không biết người đàn ông nào là Jesus. Vì vậy Judas nói với chúng hắn sẽ hôn Jesus để xác định ông. Judas thấy Jesus. Hắn đi đến Jesus và nói:

Judas

"Chào mừng Jesus."

Người kể chuyện

Hắn hôn Jesus một nụ hôn. Jesus trả lời hắn:

Jesus

"Bạn, hãy làm điều mà ngươi đến để làm."

Người kể chuyện

Ba tên lính tiến đến từ đám đông bắt Jesus. Ông tiến đến với chúng một cách bình thản. Còn đồ đệ của ông thì chạy trốn.

Không lâu sau đó Jesus bị bắt giữ đứng trước người trị vì. Người đứng đầu La Mã sẽ quyết định hình phạt của Jesus. Những người lãnh đạo tôn giáo bảo với người trị vì rằng Jesus đang gây nên rắc rối. Họ nói với ngài rằng Jesus nghĩ ông ta là một vị vua!

Người trị vì không biết phải làm gì. Ông ta biết Jesus là người vô tội. Nhưng dường như nhiều người muốn Jesus chết. Ông ta đứng trước đám đông. Ông ta hỏi họ:

Pilate

"Các ngươi muốn ta làm gì với người đàn ông vô tội này? Các ngươi muốn ta làm gì với Jesus?"

Đám đông

"Đóng đinh hắn vào cây thập ác"

Pilate

"Nhưng ông ta đã làm gì?"

Đám đông

"Đống đinh hắn ta!Đóng đinh hắn ta!"

Người kể chuyện

Vì vậy người trị vì ban cho đám đông những gì họ muốn. Ông ta xử Jesus tội chết-cái chết trên cây thánh giá.

Voice 1

Đây không phải là cái kết của câu chuyện. Jesus sẽ phải đối mặt với cái chết. Nhưng điều gì làm câu chuyện này trở nên rất quan trọng đối với những tín đồ Thiên Chúa giáo? Hãy cùng lắng nghe phần hai của câu chuyện để biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Người viết chương trình Liz Waid. Người sản xuất Mark Drenth. Câu chuyện về Lễ Phục Sinh này được dựa trên quyển sách của Matthew, trong kinh thánh. Bạn có thể nghe lại chương trình này trên internet tại http://www.radioenglish.net. Chương trình này có tên gọi, 'The Easter Story, Part 1'.

 

Dịch bởi: Ân Huệ

 

TỪ VỰNG

Praise (v): ca ngợi

Miracle (n): phép màu nhiệm

Prophet (n): nhà tiên tri

Sin (n): tội lỗi

Donkey (n): con lừa

Sacrifice (n): tế lễ

Worship (v): thờ phụng

Disciple (n): đồ đệ

Betray (v): phản bội

Ran away: chạy trốn

Innocent (adj): vô tội

Crucify (v): đống đinh (một người) vào cây thập ác

Sentence (v): kết tội, xử tội

Bible (n): kinh thánh