Bài viết liên quan:

Hướng dẫn học tốt Unit 3- Getting from A to B (phần 2)

 

Mục tiêu của bài học:

Listening: Giới thiệu loại câu hỏi viết nhãn cho biểu đồ (labelling a diagram); dạng câu hỏi trắc nghiệm (multiple-choice questions), cách nhận diện lời nói để chú ý tới kết quả khi nghe. 

 

1. Trả lời một số câu hỏi trước khi nghe

Hãy nhìn vào lượt đồ và trả lời những câu hỏi bên dưới

1. Where are you on the plan? - at reception
2. Which places are on A Deck? - the restaurnt and lounge
3. What places are next to reception? -  the game area and cinema
4. What places are below reception? - the carbins
5. Which questions may need the name of a place on the ship? - 2,4 and 5
6. Which question many need the name of something you can eat or drink? - 1
7. Which question may need the name of something you can take to your cabin? - 3

 

2. Xem xét các đoạn trích dẫn được lược trích ra từ phần ghi âm

a. 5- .... people who want a bit of fresh air ..
b. 4- On this deck, that is B Deck, you'll also find a area where you can either play games ...
c. 3- To access your carbin, ...
d. 2- ... just next door ... is a 40-seat cinema ...
e. 1- ... go up the stairs to A Deck, where you'll find the restaurant. 

3. Hiểu rõ yêu cầu của câu hỏi "ONE WORD ONLY"

Đáp án:

1- snack
2- entrance
3- keys
4- shopping
5- viewing

4. Hãy đọc và gạch chân những từ khóa của những câu bên dưới

6. At approximately what time will the ship arrive?
A. at 7 a.m.     B. at 8 a.m.      C. at 9 a.m.

7 Which of these can chidren have in the restaurant?
A. a chidren's menu
B. erlier mealtimes
C. a children's party

8. What are available at a reduced price?
A. souvenirs of the ship
B. first-class carbins
C. train tickets

9. Which of these is situated in the lounge?
A. a computer
B. a coffee machine
C. a television

10. What special event will happen during the voyage?
A. a fashion show
B. a concert
C. a completition

5. Những ý bên dưới này sẽ hướng dẫn bạn nghe tốt hơn cho các thông tin từ câu 6-10

a.10- a unique feature on thí acrossing only
b. 9 -for those using the lunge
c. 8- for 20 percent off
d. 7- pasengers with children
e. 6- reaching our détination

6. Nghe và chọn đáp án đúng cho câu hỏi 6-10

Đáp án

6.B - reaching our destination at about eight tomorrow morning
7.A - a special section in the restaurant with kids' food
8. C - you can get your train tickets here ... If you buy them first class, you can get them for 20 percent off.
9. C You can also watch the lastest TV programmes there.
10.C- has the chance to win a free holiday ... and the best sentence wins the price

 


THỰC HÀNH NGHE (Listening)

Nghe và trả lời câu hỏi dạng labelling a diagram

 

Nghe và trả lời câu hỏi trắc nghiệm

 

Hãy thực hành bài tập Listening và viết xuống phần bình luận đáp án của bạn. Ce Phan sẽ đọc và phản hồi kết quả cho bạn


 

Biên soạn: Ce Phan