Complete IELTS Reading | Hướng dẫn học tốt Unit 4- It was all new once

Mục tiêu của bài học:

- Listening: Giới thiệu loại câu hỏi sentence-completion task (điền từ vào câu). Giới thiệu về loại câu hỏi pick-from-a-list (chọn từ để điền vào chỗ trống từ danh sách từ cho trước)

(Trang đầu Unit 5- Giáo trình Complete IELTS - căn bản)