Bài viết liên quan:

Hướng dẫn học tốt Unit 3- Getting from A to B (phần 4)

Mục tiêu của bài học:

Kỹ năng nói (Speaking part 2): Giới thiệu về câu hỏi IELTS Speaking Part 2; cách viết ghi chú trong vòng 1 phút; những cụm từ giúp bạn trả lời câu hỏi liền mạch hơn và một vài điểm lưu ý.

Phát âm (Pronunciation): Giới thiệu về cách nhấn trọng âm.

(Hình ảnh trang đầu Unit 3- Giáo trình Complete IELTS)

 

I. Kỹ năng nói (Speaking Part 2)

Quy định về thời gian: Bạn có 1 phút để chuẩn bị sau khi nhận được một mẫu giấy có chứa câu hỏi (cue card) từ giám khảo. Sau đó, bạn có 2 phút để trình bày câu trả lời dựa trên các yêu cầu trong câu hỏi.

Hãy tự trả lời những câu hỏi bên dưới

- Hãy liệt kê ra những điểm yếu trong giao tiếp (ngay cả trong giao tiếp tiếng Việt) mà bạn mắc phải khi phải tự nói về một chủ đề gì đó trong 2 phút.

- Bạn sẽ làm gì trong 1 phút chuẩn bị. Bạn có cần phải chuẩn bị hầu hết các ý muốn nói đến không, hay chỉ cần ghi chú một vài điều quan trọng?

Để phần trình bày của bạn không bị lệch so với yêu cầu của đề bài, hãy tập cách đọc hiểu đề và xác định những từ khóa và giới hạn chủ đề mà bạn sẽ trả lời.

1. Đọc hiểu đề và chú ý những từ khóa được gạch chân

Describe a journey you made in the past that you remember well

You should say:

- What forms of transport you used and why

- Who you travelled with

- What was good and bad about it

and explain why you remember the trip so well

 

Bạn sẽ sử dụng chủ yếu 2 thì khi trả lời câu hỏi này: Thì quá khứ đơn khi nói về chuyến đi đó, và thì hiện tại đơn khi giải thích tại sao bạn vẫn còn nhớ nó.

 

2. Hãy nghe phần trả lời mẫu của thí sinh Kyung-Soon cho câu hỏi trên.

Hãy điền vào 6 chỗ trống bằng cách chọn từ khóa phù hợp trong hộp.

Chinese    difficult    free      new       powerful     public

 

Transport

- motorbike - not (1) ...................

- not (2) ................... transport

Travelled with

- (3) ................... friend

Good/bad:

- met people

- saw places - (4) ................... to reach

- trip was cheap

- (5) .................... engine

- rain/heat

Remember trip because

I felt (6) ...................

 

Đáp án

1. new    2. public     3. Chinese     4. difficult      5 powerful       6. free

Phần thực hành trên cho bạn thấy cách sử dụng 1 phút để ghi chú cụ thể sẽ dùng như thế nào. Bạn chỉ nên viết nhanh ra các từ khóa cần thiết cho mỗi khi để bảo rằng bạn sẽ không quên ý khi trình bày câu trả lời 

 

3. Hãy nghe lại một lần nữa và chú ý tới những từ vựng mà Kyung-Soon trả lời câu hỏi

   1. introduce the talk? 
    - well, I'm going to talk about ...

   2. introduce new point?
    - I made the trip with ...
    - I bought it because ...
    - The bad things were ...
    - The good thing about the journey was ...

   3. finish the talk?
    - In all, I think ...

Hãy tìm các từ khác mà bạn có thể thay thế khi muốn nói cho từng ý trên. 

Làm như vậy, bạn sẽ biết nhiều cách khác nhau khi muốn trình bày một ý gì đó.

 

4. Thực hành viết ghi chú cho câu hỏi trong phần 1

Hãy tự viết ghi chú tương tự như ghi chú được đề cập trong bài tập 2. Sau đó, sử dụng những cách để khác mà bạn vừa thực hành trong phần 3 để biết cách xây dựng cho từng câu trả lời của mình. 

 

5. Bạn có 2 phút để trình bày bài nói của mình. 

Sau khi trình bày, hãy tự xem lại phần trả lời của mình có thỏa mãn các yêu cầu có trong câu hỏi hay không? Bạn có dùng đúng thì như gợi ý ban đầu không?

 

(Phần thực hành trả lời câu hỏi của một học viên tại CEP)

Nhận xét của Ce Phan

- "talk about my trip, it took a year ago": Nên sửa thành "which I went to somethere a year ago"

- "I've gone through with my mom and her .."  - Sửa lại thành "I was travelling with my mom and her ... when we had 3 days holidays".

- "I was so excited because" - thay đổi "because" thành "that"

- "At first time" - Không dùng để bắt đầu một câu. Có thể dùng ở cuối câu.

- "two hours" - phát âm thiếu "s"

- "I satisfied on" - sửa lại thành "I feel satisfied about/with ..."

- "the dedicated ....and ... " - phát âm không rõ danh từ đứng sau đó

- "for security purposes" - thiếu âm cuối /iz/

- Sử dụng "however" trong 2 câu liên tiếp

- Phát âm sai danh từ "vehicle" 

- "Airplane don't lack of time"  - Sửa lại thành "Taking airplane really saves time"

- Phát âm sai danh từ "service"

 

6. Hãy thực hành viết ghi chú cho câu hỏi sau:

Desribe a journey you made where you learned something new.

You should say:

- What happened on the journey

- What forms of transport you used

- How you felt

and explain what you learned which was new

 

Khi viết ghi chú, hãy lưu ý tới nhưng ý mà bạn dùng khá nhiều chữ để mô tả. Hãy tìm những từ vựng khác ngắn gọn hơn để mô tả nó.

 

7. Những từ vựng nên áp dụng trong phần trả lời

   1. introduce the talk?
    - I'm going to talk about a trip I made ....

   2. introduce new point?
    - During the trip, I ....
    - I learned a lot from the experience, especially ...
    - Finally, I'd like to say that ....
    - I travelled by ....

   3. finish the talk?
    - Generally, I felt ...

8. Hãy trình bày bài nói của bạn trong vòng 2 phút dựa trên những ghi chú như trên.

 

II. Thực hành phát âm (Pronunciation)

Nhấn trọng âm

(Còn tiếp)

Biên soạn: Ce Phan