Complete IELTS Reading | Hướng dẫn học tốt Unit 4- It was all new once

Mục tiêu của bài học:

- Speaking Part 2: Cách viết ghi chú; Cách đưa ra lý do và ví dụ; lý giải hệ quả; cách tự giám sát phần trình bày của mình. 

- Pronunciation: Cách chunking (nhịp, cắt ngắt quãng) và cách dừng một cách tự nhiên

 

(Trang đầu Unit 5- Giáo trình Complete IELTS - căn bản)