Bài viết liên quan:

Hướng dẫn học tốt Unit 2- People's lives (phần 4)

Bài học này là phần tiếp nối của của học kỳ trước về thực hành kỹ năng đọc (Reading), nghe (Listening) và kỹ năng nói (Speaking). Bài học này sẽ tập trung vào các bài tập thực hành kỹ năng viết (Writing).

Mục tiêu bài học:  

Writing Task 2: Viết bài luận về điểm mạnh (advantages) điểm yếu (disadvantages)

1. Thực hành nói để gợi ý về chủ đề trong bài viết

Câu hỏi: What are differences between familly life now and family in your parents' time?

Gựi ý:

- size of families;

- if both parents work;

- if grandparents, ect. live with the family;

- who does what household tasks;

- how much freedom children have, ect. 

Giới thiệu IELTS Writing Task 2:

- Viết một bài luận (essay) với tối thiểu 250 chữ trong khoảng thời gian 40 phút. Bố cục bài viết thông thường bao gồm 3 phần (Mở bài, thân bài, kết luận). 

- Câu hỏi thường sẽ đưa ra một nhận định (statement) về một vấn đề nào đó và hỏi bạn: Có đồng ý không (do you agree?), đưa ra ý kiến của bạn (give your opinion), đưa ra giải pháp (give solutions), điểm mạnh điểm yếu (advantages and disadvantages), hoặc thảo luận (discussion)

Đề bài

Write about the following topic.

In many parts of the world, familes were larger in the past because people had more children.

Do you think there were more advantages or disadvantages to being part of a large family in the past?

Give resons for your answer and include any relevant examples from your own knowlege and experience.

Write at least 250 words

Hãy đọc yêu cầu của đề bài và lưu ý 2 điều sau:

- Gạch chân từ/ ý trong câu hỏi mà bạn sẽ phải tập trung viết về nó [Gợi ý như: being part of large family in the past]

- Nếu bạn trả lời lạc đề, bạn sẽ bị điểm dưới 4. Nếu bạn trả lời đúng một phần của câu hỏi bạn chỉ đạt điểm dưới 5. Muốn đạt điểm cao hơn bạn phải đưa ra câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi đưa ra. 

Phần này chỉ yêu cầu bạn nắm chắc rằng bạn hiểu đề bài, phân tích câu hỏi và biết cách trả lời như thế nào cho chính xác và đầy đủ nhất có thể

- 1.T Viết về quá khứ

- 2F. thảo luận liệu rằng các gia đình có lớn hơn hay không trong quá khứ

- 3F. so sánh gia đình ngày nay và gia đình trong quá khứ

- 4T. viết về điểm mạnh điểm yếu của gia đình có nhiều người

- 5T. đưa ra ý kiến và giải thích tại sao

- 6T.viết 250 chữ hoặc hơn

Yêu cầu:

- Viết ra những điểm có lợi và những điểm bất lợi khi là thành viên của một gia đình lớn

- Hãy kiểm tra những ý sau đây được xếp vào điểm mạnh hay điểm yếu

1. Children always had other children to play with, so childhood was mor enjoyable (A)
2. Children could share looking after their parents when they were old. (A)
3. The family home was more crowded. (D)
4. having many people in the family meant tasks were shared among more people.
5. The family had less money because the father or mother stayed at home to look after so many children (D)
6. The family could not afford so many things
7. Children learned social skills by living with a lot of other children in the same house.
8. There was less money for the education of each child. (D)
9. With many children, parents gave less attention to each child (D)
10. People in large families were never lonely. (A)

2. Xác định điểm tích cực và tiêu cực rút ra từ bài luận viết mẫu này.

Family life i the modern world is not the same experience as in the past because families are smaller in the past, there were advantages and disadvantages to being members of a big family.

I believe there were three main benefits. First, children always had other children to play with in the same house, so they learned social skills. 1 They also/ And they quarrelled, 2 but/ however when they quarrelled, they learned to defend themselves. Secondly, chidren helped in the house 3 and/also as a consequence they became more responsible. 4 Also/ However, different generations lived together, so grandparents looked after young children 5 and/ also younger brothers learned many things from their elder bothers.

I think many of the disadvantages were financil. Firstly, one of the parents could not work, because he or she had to stay at home to look after the children and the grandparents. This meant the family earned less. As a result, parents had less money to pay for their children's education and other activities. 6 But/ However, in my view, the biggest problem was that parents could not pay so much attention to individual children. As a result, children with problems sometimes suffered.

In my opinion, the advantages of large families were greater than the disadvantages. The family had less money, 7 but/ however family members formed a stronger relationship and they supported and helped each other when they had problem. 8 Also,/And people were always surrounded by their relatives, so they were never lonely.

 

1. Advantages:  other children to play with, learned social skills, learned to defend themselves, helped in the house band became more responsible, learned from different generations and older brothers and sisters, supported family members, looked after old people, never lonely

2. Disadvantages: children, quarrelled, one parent had to stay at home, so family earned less, less money for children's education, less attetion for individual children. 

 

3. Bạn nên ghi nhớ:

- Nhanh chóng lên bố cục cho bài viết trước khi bắt đầu viết. Điều này giúp bạn tổ chức các ý chặt chẽ hơn. 

- Tổ chức ý trong từng đoạn văn: mở bài, thân bài đoạn 1, thân bài đoạn 2, kết bài. 

- Riêng phần thân bài hãy tổ chức ý cho 2 đoạn sao cho cân bằng nhau. Tránh viết lệch số lượng nội dung trong các ý. Bạn sẽ bị trừ điểm nếu không đạt sự cân bằng trong bài viết.

Bố cục cho câu hỏi trong phần 1.

Para.1: Introdction: families smaller,so different experience

Para. 2: Advantages:

- played, so leanred social skills

- helped in house, so more responsible

- grandparents looked after young kids

Para. 3: Disadvatages

- one parent didn't work - less money

- less money for kids's education

- less attention for each child

Para. 4: My opinion: more advantages because

- family gave support and help

- people never lonely

 

4,5. Liên từ được sử dụng trong bài luận

- Liên kết thông tin và các ý lại với nhau giúp cho bài viết thêm gắn kết hơn.

- Câu văn bao gồm nhiều ý hơn. Bạn sẽ nhận được số điểm cao hơn nếu câu văn có chứa nhiều thành phần trong đó.

Những liên từ đúng trong bài luận mẫu là:

they also ; 2 but; 3 and ; 4 also ; 5 and; 6 However; 7 but ; 8 Also

Những từ có thể dùng để bắt đầu mỗi câu: also và however

Những từ nối hai câu lại với nhau: but và and

 

6. Lưu ý về bố cục của bài luận

- Mở bài (Introduction): Thông thường câu đầu tiên sẽ nếu lên vấn đề mà đề bài đề cập và câu thứ hai sẽ giới thiệu chung nhất về nội dung mà bạn dự định sẽ viết trong phần thân bài.

- Thân bài: Thân bài thường bao gồm 2 đoạn văn mỗi đoạn trình bày một ý chính nào đó (có thể là điểm mạnh- điểm yếu, có thể là 2 giải pháp cho 1 vấn đề, có thể là 2 lập luận khi thảo luận cho điều gì đó). Nếu không biết cách bắt đầu của một đọa văn trong thân bài. Hãy nghĩ là 1 câu đơn giản nhất có thể bao quát toàn bộ ý trong thân bài.

- Kết bài: Bạn có thể thể hiện quan điểm của mình trong phần kết bài nhưng phải trình bày một cách ngắn gọn. Hoặc bạn có thể nhấn mạnh hoặc tóm lược lại các ý đã đề cập trong phần thân bài.

 

7.8. Thực hành viết bài luận cho 1 câu hỏi tương tự

Write about the following topic

In the past, most people lived in small villages where everyone knew everyone else. Nowadays, most people lived in large cities where they only know a few people in their area.

What do you think were the advantages and disadvantages of living in a small community?

Give reasons for your answer and iclude any relevant examples from your own knowledge and experience.

 

Bài viết mẫu

Until recently, the majority of people lived in the village where they were born. However, now people tend to live in large cities and, as a result, the way people live has changed.

There were a number of benefits to living in a small village. Firstly, everyone knew everyone else and, in the village my grandparents came from, everyone, spoke to everyone else, so no one ever felt lonely. Secondly, there was always someone to look after the children grew up being polite and respectful. Also, they could play safely in the street and there was little crime. it was a quite life which everyone understood.

However, there were number of disadvantages. The nearest primary school was in the village and the nearesr secondary school in a town some miles away. This meant that most children did not get a good education and most people had to work in agricultural. If young people were ambitious, they had to move away from the village and few people had the chance to do this. Also, when someone was ill, it was a long way to the nearest hospital.

All in all, I think people from my grandparents' generation were happier. However, in the morden world, with all the possibilities which exist today, I think it is a pity to be a small village. Nowadays, there are more advantages to living in a large city.

 

Bài viết của học viên lớp học IELTS CEP

Although there were the majority of people living in little towns long time ago, they now tend to live in metropolises where offer them good jobs and standard of living. Consequently, little villages are becoming more and more quiet than before. Nonetheless, living in these places has also good points. This essay will list the benefits and drawbacks of living in hamlets in the distance past.

There were a number of the great things about living in a little village. Firstly, people were friendly and familiar with each other, hence no one felt lonely. Secondly, they were willing to aid other members to do housework. In my mothers’ village, for example, neighbors always helped the others to prepare someone’s big party. In addition, children could learn good behavior and social skills from elders so they would have a warm personality when they grew up. This lifestyle was simple but it was good enough for villagers.

On the contrary, living in a hamlet also had drawbacks. The infrastructure of hamlet was not as well as that of metropolis. The little town had just a few of small schools and old hospitals. Therefore, children did not have more choices in order to get a good education and people did not have a good health care service. Also, people were hard to improve their knowledge because of the lack of new technologies. Moreover, a limited types of entertainment made villagers lifestyle more and more boring. These inconveniences cause people to move away.

Overall, living in a little town or metropolis has its own benefits and drawbacks. Nevertheless, metropolis is the most suitable place for people to live in modern world.

277 words

 

Bài sửa của thầy Ce Phan

Phần sửa lỗi chỉ tập trung vào các lỗi về sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và các cụm từ học thuật đặc trưng trong bài luận. Phần bố cục bài viết đã được hướng dẫn trên lớp học

1. Lỗi về mệnh đề quan hệ không xác địnhmệnh đề quan hệ xác định

"the majority of people" là một cụm từ nói lên đại đa số người, chưa xác định do đó không thể lược giản "who" trong câu gồm có 2 mệnh đề. Sửa lại: the majority of people who lived ...

2. Lỗi sai về cụm từ

- "offer ... standard of living" là một cụm từ chuẩn xác và đầy đủ. Có thể viết lại thành "offer ... the higher standard of living". Tuy nhiên, cụm từ "standard of living" không đi chung với "offer" mà thường đi chung với một số động từ như : rise, raise, improve. Do đó câu đó nên viết lại thành: "offer them good jobs and improve the standard of living"

- "the distance past" là một cụm từ chưa xác định. Người ta thường dùng một cách cụ thể hơn như "the short distance past" hoặc "the far distance past"; hoặc "some distance past" và đi chung với giới từ "at". Trong trường hợp của bài này. Hoặc là bỏ đi cụng từ này, hoặc là dùng "at some distance past"

3. Lỗi về kết hợp chủ ngữ và động từ

Trong tiếng Anh học thuật, những danh từ làm chủ ngữ sẽ có những kết hợp phổ biến với những nội động từ đặc trưng.

- Danh từ "essay" làm chủ ngữ thì ưu tiên dùng những động từ sau (có nghĩa tương tự như động từ list) như: refer, mention, indicate, explain ... Động từ phù hợp nhất trong văn cảnh của bài viết này là "indicate"

4. Lỗi về giới từ

- "about" và "to" là 2 giới từ có nghĩa tương đồng trong văn cảnh bài viết này. Tuy nhiên, giới từ "to" sẽ thường dùng trong văn viết hơn, và giới từ "about" thường dùng trong văn nói hơn.

5. Lỗi sai về ý trên ý nghĩa chung.

Bài luận này mang tính so sánh mặc dù trong từng đoạn không liên tục đề cập tới 2 đối tượng ở quá khứ và hiện tại "village in the past and village now"

- Các tính từ "friendly and familiar" nên sửa lại thành "friendlier and more familiar" và thêm trạng từ chỉ thời gian "in the past" vào cuối câu.

6. Lỗi sai về động từ hòa hợp động từ

- Động từ "aid" không thường xuyên đi chung với cụm động từ "to do housework". Nội động từ "aid" thường đi chung với những từ mang nghĩa "problem" như: the fallen, damage ... hoặc "rights". Trong văn cảnh của bài viết này nên sửa lại thành "help ... to do housework", hoặc "support .... to do housework".

7. Sai tính từ sử hữu:

- "someone’s big party" - tính từ sở hữu "someone's" được dùng phù hợp với một danh từ khác để tạo thành túc từ. Trong văn cảnh này thì từ "the others" đóng vai trò làm túc từ trong câu. Do đó, không cần dùng tính từ sở hữu, mà chỉ cần dùng "big paties" hoặc "the big parties"

8. Danh từ số ít và danh từ số nhiều

- "good behavior" phải được dùng ở số nhiều theo văn cảnh vì đang ý muốn nói đến những hành vi tốt.

9. Động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian và chỉ điều kiện

- "when they grew up" - phải được sửa thành "when they grow up" bởi vì động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian được dùng ở dạng hiện tại 

10. So sánh tính từ hay trạng từ

- "as well as" được dùng trong câu so sánh trạng từ, phải có động từ đứng trước. Với câu so sánh tính từ đi với "be" thì dùng "as good as"

11. Dùng chủ ngữ giả hay tân ngữ giả

- "people were hard to" - đang ở dạng chủ ngữ thật, nên viết lại thành: "people found it hard/difficult to" hoặc "It was hard/difficult to" 

 


THỰC HÀNH VIẾT (Writing)

 

Hãy thực hành bài tập này và viết đáp án của bạn xuống phần bình luận bên dưới, Ce Phan sẽ đọc và phản hồi cho bạn.


 

Biên soạn: Ce Phan