Complete IELTS Reading | Hướng dẫn học tốt Unit 4- It was all new once

Mục tiêu của bài học:

- Grammar: Thì hiện tại hoàn thành

- Writing Task 2: Tư duy phản biện khi phân tích yêu cầu của đề bài; phân biệt các thông tin liên quan và không liên quan trong phần trả lời so với câu hỏi.  

- Spelling: Cách để tránh nhầm lẫn khi sử dụng các từ gấp đôi phụ âm.

(Trang đầu Unit 5- Giáo trình Complete IELTS - căn bản)