Bài viết liên quan:

The Horse And The Groom

 

There was once a Groom who used to spend long hours clipping and combing the Horse of which he had charge, but who daily stole a portion of his allowance of oats, and sold it for his own profit. The Horse gradually got into worse and worse condition, and at last cried to the Groom, "If you really want me to look sleek and well, you must comb me less and feed me more."

 

 

Con Ngựa và người giữ ngựa

 

Một lần nọ, người giữ ngựa, người từng dành nhiều giờ liền để tỉa lông và chải chuốt cho chú ngựa mà anh ta trông nom, nhưng hàng ngày anh ta lấy cắp một phần thức ăn bằng lúa mạch được cấp và bán nó để kiếm lời.
Chú Ngựa dần dần rơi vào tình trạng ngày càng tồi tệ , và cuối cùng chú đã khóc than với người giữ ngựa rằng: "Nếu anh thật sự muốn trông thấy tôi khoẻ mạnh và bóng mượt, anh phải cho tôi ăn nhiều và chải lông tôi ít thôi!".


groom (n) người giữ ngựa, quan hầu, chú rể
clip (v): cắt, tỉa
comb (v): chải chuốt.
charge (v): trông nom
portion (n) : phần, phần thức ăn 
allowance (n) sự trợ cấp
sleek (adj): mượt, bóng

 

Dịch bởi Bin Boss, Bùi Trung Uyên

Trung tâm ngoại ngữ CEP

 

Những câu chuyện ngụ ngôn đã đăng: