Bài viết liên quan:

THE DISGUISED PEACOCK

Once a crow felt like becoming a peacock. He got some feathers of peacock from somewhere and pasted them on his tail. Then he went among some peacock. But the peacocks recognized him. They pecked all over his body and threw him out.

The crow felt glum and returned to his race. When his family came to know about his deed, they also felt very angry and pecked him hard.

Thus, the crow decided never to follow others.

Source: Kids Front

 

 

 

Hóa trang thành con công

Một lần nọ, con quạ cảm thấy thích trở thành con công. Nó đã có được một ít lông con công từ nơi nào đó và nó gắn chúng vào đuôi của mình. Sau đó, nó đi vào nhóm của những con công. Nhưng các con công trong đàn đã nhận ra nó. Chúng mổ vào nó và ném nó ra ngoài.

Con quạ cau có và trở về đàn của mình. Khi đàn của nó biết về hành động của nó, chúng đã rất tức giận và mổ vào nó.

Do đó, con quạ đã quyết định không bao giờ bắt chước con nào nữa.

 

Dịch bởi: hotinh165