Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Cuốn sách mới cho trẻ em của tác giả bán chạy nhất sẽ được phát hành

Cuốn sách mới cho trẻ em của tác giả bán chạy nhất sẽ được phát hành

09/03/2016
Mức căn bản

Best-selling author's new book for children to be released

Youth Publishing House has decided, for the first time, to print 100,000 copies of a new literature book for children in its first edition itself.

The book, entitled Con Cho Nho Mang Gio Hoa Hong (Puppy Brings a Basket of Roses), is authored by Nguyen Nhat Anh.

Fourteen distributors have bought 70,000 copies of the book before its release on February 28.

The publishing house made the decision, thanks to the writer's fame. Anh is a best-selling writer and is among Viet Nam's most successful and prolific writers of children's books.

"The HCM Book Fair will be held in March. It will be a good chance to introduce a new book," Nguyen Minh Nhut, director of the Youth Publishing House, said.

Puppy Brings a Basket of Roses has five chapters, comprising of 86 stories about five puppies living with a family.

The stories tell about the relationship among the puppies, between the puppies and the members of the family and the puppies and guests of the family.

The five puppies -- Haili, Bato, Suku, Eme and Pig -- have human emotions and characteristics such as friendship, love, passion and bravery, besides fears and dreams.

Youth Publishing House's decision to print 10,000 copies is good for promoting writing for children in accordance with the appeal of the Viet Nam Writers Association's Children Literature Department.

The department was re-established at the ninth congress of the Viet Nam Writers Association, held in Ha Noi last July.

"We need focus on developing writing for children," Huu Thinh, chairman of the association, said.

"Literary works for children were neglected during the 2010-15 period. I think we have to adjust in the new period," he said.

The chairman said that all members of different departments in the association should write for children.

The chairman said that all members of different departments in the association should write for children.

In addition, the association will co-ordinate with relevant bodies such as the Youth Union, the Women Union and the Young Pioneer Union to organise writing for children contests.

It needs to take advantage of state funding of field trips, creative camps and activities to popularise quality manuscripts.

The Children Literature Department will focus on uploading good stories written by professional writers and by children themselves on the association's website vanvn.net.

According to writer Tran Duc Tien, head of the Children Literature Department, the re-establishment of the department showed the determination of the Viet Nam Writers Association to encourage authors to write for children, which had been neglected for a long time.

"During the 2010-15 period, there was very few new works for children. Writers were not encouraged to write for little readers," Tien said. "Many writers think that it is easier to become known if they write for adults. I recommended some children literature works for the annual award of the association. But the works failed to deliver at the beginning of the award process." 

 

Source: VIETNAMNET

 

 

Cuốn sách mới cho trẻ em của tác giả bán chạy nhất sẽ được phát hành

NXB Trẻ lần đầu tiên quyết định in 100.000 bản một cuốn sách văn học mới cho trẻ em trong ấn bản đầu tiên.

Cuốn sách có tựa đề Con Chó Nhỏ Mang Giỏ Hoa Hồng của tác giả Nguyễn Nhật Ánh.

Mười bốn nhà phân phối đã mua 70.000 bản của cuốn sách trước khi nó được phát hành vào ngày 28 tháng 2.

Nhà xuất bản đã đưa ra quyết định nhờ vào sự nổi tiếng của nhà văn. Ông là một nhà văn có sách bán chạy nhất và là một trong những nhà văn viết sách cho trẻ em thành công và sung mãn nhất của Việt Nam.

"Hội chợ Sách Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức vào tháng Ba. Đây sẽ là cơ hội tốt để giới thiệu một cuốn sách mới", ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ, cho biết.

Con Chó nhỏ Mang Giỏ Hoa Hồng có năm chương, gồm 86 câu chuyện về năm con chó sống chung với một gia đình.

Những câu chuyện kể về mối quan hệ giữa những con chó, giữa những con chó và các thành viên trong gia đình và những con chó và khách của gia đình.

Năm con chó có tên lần lượt là Haili, Bato, suku, Eme và lợn - có những cảm xúc và đặc điểm của con người như tình bạn, tình yêu, niềm đam mê và lòng dũng cảm, bên cạnh nỗi sợ hãi và những giấc mơ.

Nhà xuất bản Thanh niên đã quyết định in 10.000 bản sẽ tốt cho việc thúc đẩy tác phẩm viết cho trẻ em phù hợp với tiêu chí của Sở Văn học thiếu nhi của Hiệp hội Nhà văn Việt Nam.

Hiệp hội được tái lập tại Đại hội thứ chín của Hội Nhà văn Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội cuối tháng bảy.

"Chúng ta cần tập trung vào việc phát triển các tác phẩm cho trẻ em", Hữu Thỉnh, chủ tịch hiệp hội, cho biết.

"Tác phẩm văn học cho trẻ em bị lãng quên trong giai đoạn 2010-15. Tôi nghĩ chúng ta phải điều chỉnh trong giai đoạn mới" ông nói.

Chủ tịch cho rằng, tất cả các thành viên của các phòng ban khác nhau trong hiệp hội nên viết cho trẻ em.

Chủ tịch cho rằng, tất cả các thành viên của các phòng ban khác nhau trong hiệp hội nên viết cho trẻ em.

Ngoài ra, Hiệp hội sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội Liên hiệp Pioneer trẻ để tổ chức các cuộc thi viết cho trẻ em,

Cần phải tận dụng nguồn vốn nhà nước trong những chuyến đi, các trại sáng tạo và các hoạt động để phổ biến bản thảo chất lượng.

Vụ Văn Học Trẻ sẽ tập trung đăng tải những câu chuyện hay được viết bởi các nhà văn chuyên nghiệp và bản thân trẻ em trên trang web vanvn.net của hiệp hội.

Theo nhà văn Trần Đức Tiến, Cục trưởng Cục Văn Học Trẻ, việc tái lập các bộ phận cho thấy sự quyết tâm của Hội Nhà văn Việt Nam khuyến khích các tác giả viết cho trẻ em, đã bị lãng quên trong một thời gian dài.

"Trong giai đoạn 2010-15, đã có rất ít những tác phẩm mới cho trẻ em. Nhà văn không được khuyến khích viết cho độc giả nhỏ" ông Tiến nói. "Nhiều nhà văn nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn để trở nên nổi tiếng nếu họ viết cho người lớn. Tôi đề nghị nên có các giải thưởng thường niên của hiệp hội cho các tác phẩm cho trẻ em. Tuy nhiên, dự án không nói khi nào sẽ bắt đầu."

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục