Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Cái tên để bán

Name For Sale

How important is your name? For a lot of people, our names are part of our identity. It’s one of the first things we learn as a child. We receive it from our parents and we give it to our children. For some people, our name defines us, but not for a man with a last name you probably have never heard before.

Meet Jason Surfrapp, previously known as Jason Sadler. Jason says he never identified with the last name Sadler. In fact, Sadler wasn’t even his original last name. Throughout his childhood his last name changed a number of times as his mother got remarried. Jason took the last names of his father and later father ps, but he never felt they were part of his identity. One thing that does define Jason is creativity.

In 2010, Jason started a business called iwearyourshirt.com. It was a simple business with a simple idea. He sold his body as a human billboard. Every day, he would wear a different t-shirt promoting a different company. And every day he would take pictures and videos of himself and post them on Facebook, Twitter and YouTube. Jason did this until 2013 and turned his humble T-shirt idea into a million dollar business.

Jason didn’t stop at turning his body into a human billboard. He sold his name. In 2012, he held an auction offering to change his name for one year. The winner was headsets.com, which paid him $45,000. Jason was now Jason Headsetsdotcom.

Why would any company pay him to wear a t-shirt or change his name? They were all simple business ideas that anyone could do, but Jason’s ideas were so original and so creative that he was on CNN and lots of other national news programs. Headsets.com said that they made $250,000 in extra sales from the publicity they got from Jason’s name change. The next year, Jason did it again and sold his name to a company that makes a surfing application. Jason Surfrapp was his new name.

Jason isn’t the only one to change his name for money. In 2005, the city of Clark, Texas changed its name to Dish, Texas after making a deal with the satellite TV company Dish. In exchange for the name change, all 201 residents of this small town receive free satellite TV.

How important are names to you? How would you feel if someone wanted to pay you to change your name or the name of your town?

Source: Deep English

 

 

Đặt tên để bán

Tên của bạn quan trọng như thế nào? Đối với nhiều người, tên của họ là một dấu hiệu nhận biết. Đó là một trong những điều đầu tiên mà chúng ta được học lúc nhỏ. Chúng ta nhận được tên của mình từ ba mẹ và chúng ta cho những đứa đứa trẻ của mình tên của chúng. Đối với một vài người, tên của họ chỉ rõ đó là họ, nhưng nó không dành cho đàn ông với cái họ bạn chưa hề được nghe đến bao giờ.

Gặp gỡ Jason Surfrapp, trước đây được biết như là Jason Sadler, Jason nói ông ấy chưa bao giờ đồng cảm với họ Sadler. Thật vậy, Sadler không biết nguồn gốc họ của mình. Suốt tuổi thơ của ông ấy họ của ông ấy thay đổi vài lần khi mẹ ông ấy tái hôn. Jason lấy họ của ba ông ấy và người ba cuối cùng, nhưng ông ấy không bao giờ phớt lờ vai trò đặc tính họ của mình.

Vào năm 2010, Jason bắt đầu kinh doanh gọi là iwearyourshirt.com (tôi mặc áo của bạn). Đó là công việc kinh doanh bình thường với ý nghĩ bình thường. Ông ấy bán thân thể như người dán bảng thông báo. Mỗi ngày, anh ấy thường mặc những chiếc áo thun khác nhau quảng cáo cho những công ty khác nhau. Và mỗi ngày ông ấy sẽ chụp hình và quay clip của anh ấy và đăng tất cả chúng lên facebook, Twitter và YouTube. Jason làm điều đó cho đến năm 2013 và quay trrở lại với áo thun xoàn xỉnh của ông ấy, ý tưởng từ kinh doanh triệu đô.

Jason không thay đổi hướng đi thân thể ông ấy từ người dán thông báo. Ông ấy bán tên của mình. Vào năm 2012, ông ấy giữ một cuộc đấu giá để thay đổi tên của mình trong 1 năm. Cái tên thắng là headset.com, cái mà mang đên cho ông ấy 45.000 đô. Jason bây giờ là Jason Headsets.com.

Tại sao nhiều công ty lại trả tiền cho ông ấy để mặc áo thun hay thay đổi tên của ông ấy? Họ là tất cả ý tưởng kinh doanh đơn giản mà ai cũng có thể làm, Nhưng ý tưởng của Jason là rất độc đáo và cực kì sáng tạo đến nỗi được lên kênh CNN và một số kênh truyền hình quốc gia. Headsets.com nói rằng họ kiếm đươc 250.00 đô từ giẩm giá đặc biệt từ công khai họ lấy từ tên của Jason Surfrapp là tên mới của ông ấy

Jasnon không phải là người duy nhất thay đổi tên của ông ấy vì tiền. Vào năm 2005, thành phố của Clack, Texas thay đổi tên thành Dish, Texas sau đó đã thỏa thuận với các vệ tinh TV công ty Dish. Trong trao đổi cho thay đổi tên, tất cả 201 thị trưởng của các thị trấn nhỏ được nhận miễn phí vệ tinh TV.

Tên của bạn quan trọng thế nào? Bạn sẽ nghĩ nghĩ thế nào nếu một ai đó muốn trả tiền cho bạn để thay đổi tên của bạn hoặc tên của thành phố bạn ở?

 

Dịch bởi: YenNhi