Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Đặt tên để bán

Đặt tên để bán

22/12/2015
Mức trung cấp

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Đặt tên để bán

Name For Sale

How important is your name? For a lot of people, our names are part of our identity. It’s one of the first things we learn as a child. We receive it from our parents and we give it to our children. For some people, our name defines us, but not for a man with a last name you probably have never heard before.

Meet Jason Surfrapp, previously known as Jason Sadler. Jason says he never identified with the last name Sadler. In fact, Sadler wasn’t even his original last name. Throughout his childhood his last name changed a number of times as his mother got remarried. Jason took the last names of his father and later father figures, but he never felt they were part of his identity. One thing that does define Jason is creativity.

In 2010, Jason started a business called iwearyourshirt.com. It was a simple business with a simple idea. He sold his body as a human billboard. Every day, he would wear a different t-shirt promoting a different company. And every day he would take pictures and videos of himself and post them on Facebook, Twitter and YouTube. Jason did this until 2013 and turned his humble T-shirt idea into a million dollar business.

Jason didn’t stop at turning his body into a human billboard. He sold his name. In 2012, he held an auction offering to change his name for one year. The winner was headsets.com, which paid him $45,000. Jason was now Jason Headsetsdotcom.

Why would any company pay him to wear a t-shirt or change his name? They were all simple business ideas that anyone could do, but Jason’s ideas were so original and so creative that he was on CNN and lots of other national news programs. Headsets.com said that they made $250,000 in extra sales from the publicity they got from Jason’s name change. The next year, Jason did it again and sold his name to a company that makes a surfing application. Jason Surfrapp was his new name.

Jason isn’t the only one to change his name for money. In 2005, the city of Clark, Texas changed its name to Dish, Texas after making a deal with the satellite TV company Dish. In exchange for the name change, all 201 residents of this small town receive free satellite TV.

How important are names to you? How would you feel if someone wanted to pay you to change your name or the name of your town?

Source: Deep English

                                          

 

Đặt tên để bán

Cái tên của bạn quan trọng như thế nào? Đối với rất nhiều người, cái tên là một phần bản sắc của chúng ta. Nó là một trong những điều đầu tiên chúng ta học khi còn nhỏ. Chúng ta nhận nó từ bố mẹ và chúng ta mang nó cho con cái của chúng ta. Đối với một số người, họ tên xác định chúng ta, nhưng không phải là đối với người đàn ông với một cái họ mà bạn có thể chưa bao giờ nghe tới trước đây.

Gặp Jason Surfrapp, trước đây được biết đến là Jason Sadler. Jason nói rằng anh chưa bao giờ được xác định với cái họ Sadler. Thực ra, Sadler thậm chí cũng không phải là họ gốc của anh. Suốt thời thơ ấu của mình họ của anh thay đổi nhiều lần mỗi lần mẹ anh tái hôn. Jason đã lấy họ của cha mình và những người cha già sau đó, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy chúng là một phần trong bản sắc của mình. Thứ xác định Jason là sự sáng tạo.

Năm 2010, Jason bắt đầu kinh doanh với trang web có tên iwearyourshirt.com. Đó chỉ là một dự án kinh doanh nhỏ đơn giản với một ý tưởng đơn giản. Anh bán ngoại hình mình để làm một tấm bảng quảng cáo. Mỗi ngày, anh sẽ mặc một chiếc áo thun khác nhau để quảng cáo cho những công ty khác nhau. Và mỗi ngày anh sẽ chụp ảnh và làm video về chính anh và đăng chúng lên Facebook, Twitter và Youtube. Jason làm việc này cho đến năm 2013 và biến ý tưởng T-shirt kiêm tốn của mình thành một việc kinh doanh triệu đô.

Jason không chỉ dừng lại ở việc bán ngoại hình của mình để thành một tấm bảng quảng cáo. Mà anh còn bán cả tên họ của mình. Năm 2012, anh đã tổ chức một cuộc đấu giá để anh thay đổi tên mình trong một năm. Người chiến thắng là trang headsets.com, đã trả cho anh 45,000 đô la. Jason hiện tại tên là Jason Headsetsdotcom.

Tại sao một công ty lại trả tiền cho anh để anh mặc một chiếc áo thun hay thay đổi tên của anh? Chúng là tất cả những ý thưởng kinh doanh đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể làm, nhưng ý tưởng của Jason là nguyên gốc và rất sáng tạo, anh đã được lên trên kênh CNN và nhiều chương trình tin tức quốc tế khác. Headsets.com nói rằng họ thu được 250,000 đô la doanh thu tăng thêm từ quảng cáo mà họ có được từ sự đổi tên của Jason. Năm tiếp theo, Jason làm lại việc này lần nữa và bán tên mình cho một công ty làm về ứng dụng lướt mạng. Jason Surfrapp là tên mới của anh.

Jason không phải là người duy nhất đổi tên để kiếm tiền. Năm 2005, thành phố của Clark, Texas được đổi tên thành Dish, Texas sau khi thực hiện một thỏa thuận với một công ty truyền hình vệ tinh Dish. Đổi lại với sự đổi tên, tất cả 21 cư dân của thị trấn nhỏ này nhận được truyền hình vệ tinh miễn phí.

Những cái tên quan trọng đối với bạn như thế nào? Bạn sẽ nghĩ như thế nào nếu ai đó muốn trả tiền cho bạn để thay đổi tên bạn hoặc tên thị trấn của bạn?

 

Dịch bởi: FAVOR

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục