Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Dịch vụ 3G tại Việt Nam rẻ nhất thế giới

Dịch vụ 3G tại Việt Nam rẻ nhất thế giới

09/07/2015
Mức trung cấp

3G service in Vietnam cheapest in the world

While Vietnamese believe they have to pay too much for 3G services, the reports of international institutions all show the 3G service fee in Vietnam is the cheapest in the world.

A survey conducted in early 2015 showed that one Vietnamese spends VND50,000-100,000 on 3G services, or VND70,000 for a 600 MB package. Meanwhile, 93 percent of subscribers using 3G on smartphones chose the service package. This showed that the service package most favored by Vietnamese is also the one favored in other countries.

According to ITU, the average fee for 500 MB package is $16.9-17.6 a month for pre-paid and post-paid services, respectively. The fee is $16.3-17.5 in developed countries while it is $17.8-18.3 in developing countries.

As such, despite the big income per capita difference, the 3G service fee difference is modest, just $1 a month. This is explained by the similar service cost prices in different countries, including costs on infrastructure, devices, labor force and sales.

However, the similar fees showed that users in developing countries have to pay high fees  compared with their living standards. And while there is nearly no difference in the service fee, there is a big gap in the GNI per capita (gross national income).

The average service fee for 500 MB data package in the world accounts for 5.8-6.4 percent of GNI per capita, while the ps are 8-8.9 percent in developed countries and 1-1.1 percent in developing countries. In Asia Pacific, the p is 5-7.5 percent.

If analyzing Vietnam’s 600 MB package service fee at $7.8 based on PPP theory (purchasing power parity), one would see that the service fee in Vietnam is just equal to 44.3-46.1 percent of the world’s average level and 44.6-47.8 percent of the average fee in developing countries.

If noting that the Vietnamese GNI p.c. is $145 a month (in 2013) as reported by the World Bank in 2013, Vietnam’s 3G service fee just amounts to 2.2 percent of GNI p.c.

The level is equal to 1/3 of the world’s average level, 1/4 of developing countries and 29-44 percent of the countries in Asia Pacific.

As such, analysts say, the 3G service fee in Vietnam is at a very low level in the world.

However, they also pointed out that ‘low cost’ sometimes means ‘low quality’. The low service fee is not  good for 3G service providers, because they don’t have money for re-investment.

Source: VIETNAMNET

 

 

Dịch vụ 3G tại Việt Nam rẻ nhất thế giới

Trong khi người Việt Nam tin rằng họ phải trả tiền rất nhiều cho dịch vụ 3G, thì các bản báo cáo của các tổ chức quốc tế đều thể hiện rằng phí dịch vụ 3G tại Việt Nam là rẻ nhất thế giới.

Một cuộc khảo sát được tiến hành vào đầu năm 2015 cho thấy một người Việt dành từ 50,000-100,000 VND cho các dịch vụ 3G, hoặc 70.000 đồng cho một gói 600 MB. Trong khi đó, 93% thuê bao sử dụng 3G trên smartphone lựa chọn các gói dịch vụ. Điều này cho thấy rằng các gói dịch vụ được ưa chuộng nhất của người Việt Nam cũng là một trong những ưa chuộng ở các nước khác.

Theo ITU, mức phí trung bình cho gói 500 MB là từ 16,9-17,6$ một tháng cho dịch vụ trả sau và trả trước, tương ứng. Mức phí ở các nước phát triển là từ 16,3-17,5$ trong khi ở các nước đang phát triển là từ 17,8-18,3$.

Như vậy, mặc dù thu nhập trên đầu người khác nhau lớn, nhưng sự khác biệt về phí dịch vụ 3G thì khá khiêm tốn, chỉ 1$ một tháng. Điều này được giải thích là do giá chi phí dịch vụ tương tự nhau ở các nước khác nhau, bao gồm cả chi phí về cơ sở hạ tầng, thiết bị, lực lượng lao động và doanh thu bán hàng.

Tuy nhiên, các mức phí tương đương nhau cho thấy rằng những người dùng ở các nước đang phát triển phải trả những mức phí cao khi so sánh với các tiêu chuẩn sống của họ. Và trong khi đó gần như không có một sự khác biệt về phí dịch vụ, có một khoảng cách lớn trong GNI đầu người (tổng thu nhập quốc dân).

Mức phí dịch vụ trung bình cho gói dữ liệu 500 MB trên thế giới chiếm từ 5,8-6,4 % GNI bình quân đầu người, trong khi ở các nước phát triển là từ 8-8.9% và ở các nước đang phát triển là từ 1-1.1%. Ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương là từ 5-7.5%.

Nếu phân tích phí dịch vụ trọn gói 600 MB của Việt Nam ở mức giá $ 7,8 dựa trên lý thuyết PPP ( sức mua), ta sẽ thấy rằng các khoản phí dịch vụ ở Việt Nam chỉ bằng 44,3-46,1 phần trăm mức trung bình của thế giới và 44,6-47,8 phần trăm mức phí trung bình ở các nước đang phát triển.

Nếu chú ý vào GNI trên đầu người của Việt Nam là $ 145 một tháng ( năm 2013 ) theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2013, thì phí dịch vụ 3G của Việt Nam chỉ chiếm 2,2 phần trăm GNI trên đầu người.

Mức phí này chỉ bằng 1/3 mức phí trung bình của thế giới, bằng 1/4 của các nước đang phát triển và 29-44 phần trăm của các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Như vậy, các nhà phân tích nói rằng, các khoản phí dịch vụ 3G ở Việt Nam đang ở mức rất thấp trên thế giới.

Tuy nhiên, họ cũng đề cập rằng 'phí thấp' thường có nghĩa là 'chất lượng thấp'. Phí dịch vụ thấp không tốt cho các nhà cung cấp dịch vụ 3G, bởi vì họ không có đủ tiền để tái đầu tư.

 

Dịch bởi: FAVOR

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục