Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Doanh thu thương mại điện tử của Việt Nam đạt 4 tỷ USD

Doanh thu thương mại điện tử của Việt Nam đạt 4 tỷ USD

11/11/2015
Mức trung cấp

Vietnam's e-commerce revenue to hit $4 billion

The internet can make a major contribution to Vietnam’s economy, Google’s Country Leader for Public Policy & Government Affairs in Emerging Markets in South and Southeast Asia, Mr. Alex Long, told a workshop on the impact of the internet and e-commerce on small and medium-sized enterprises (SMEs) held in Hanoi last week.. 

The non-information technology sector, however, accounts 75 per cent of total industry in Vietnam, he said.

Though IT only accounts for 25 per cent of total industry, revenue from e-commerce in 2015 is expected to be $4 billion, according to a Google report on the impact of the internet and e-commerce on Vietnam’s SMEs released on the same day.

Deputy President of the Central Institute for Economic Management (CIEM), Mr. Tran Kim Chung, said he was not surprised by such ps because there are an increasing number of Vietnamese enterprises involved in export activities. He suggested major enterprises utilize the advantages of the internet to develop.

The Google report also said that the internet will reduce transaction costs and present more opportunities for enterprises to participate in international markets, especially given that Vietnam is signing free trade agreements. 

Tax policy, however, is said to be a major obstacle for enterprises in e-commerce. The report suggested improvements in tax policy to provide favorable condition for e-commerce development.

Google also said it expects the more cooperation with Vietnamese enterprises in internet applications and e-commerce services.

According to the Vietnam E-commerce and Information Technology Agency under the Ministry of Industry and Trade, around 39 per cent of the Vietnamese population uses the internet and e-commerce is a good opportunity for SMEs to conduct business.

Source: VIETNAMNET

 

 

Doanh thu thương mại điện tử của Việt Nam đạt 4 tỷ USD

Internet có thể tạo ra một đóng góp lớn cho nền kinh tế của Việt Nam, Lãnh đạo của Google ông Alex Long, nói tại một hội thảo về tác động của Internet và thương mại điện tử trên các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs ) được tổ chức tại Hà Nội trong tuần qua.

Lĩnh vực công nghệ không thông tin, tuy nhiên, chiếm 75% trên tổng số ngành công nghiệp ở Việt Nam, ông cho biết.

Mặc dù CNTT chỉ chiếm 25% tổng số ngành công nghiệp, nhưng doanh thu từ thương mại điện tử trong năm 2015 dự kiến sẽ là 4 tỷ USD, theo một báo cáo của Google về các tác động của Internet và thương mại điện được phát hành vào cùng một ngày.

Phó Chủ tịch Viện Quản lý Kinh tế Trung ương ( CIEM ) ông Trần Kim Chung cho biết ông không ngạc nhiên bởi những con số vì có một số lượng ngày càng tăng của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các hoạt động xuất khẩu. Ông cũng đề nghị các doanh nghiệp lớn sử dụng những lợi thế của Internet để phát triển.

Báo cáo của Google cũng cho biết rằng internet sẽ giúp giảm các chi phí giao dịch và hiện tại có nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp tham gia vào thị trường quốc tế, đặc biệt là việc Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại tự do.

Tuy nhiên Chính sách thuế được cho là một trở ngại lớn cho các doanh nghiệp trong giao dịch thương mại điện tử. Báo cáo đề nghị cải tiến chính sách thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thương mại điện tử.

Google cũng cho biết họ hy vọng sự hợp tác nhiều hơn nữa với các doanh nghiệp Việt trong các ứng dụng Internet và các dịch vụ thương mại điện tử.

Theo Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Việt Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại, khoảng 39% dân số Việt Nam sử dụng internet và thương mại điện tử là một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp nhỏ để tiến hành kinh doanh.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục