1. architecture | ˈɑːrkəˌtektʃər |

Synonym: design, plannning

Collocations: Gothic/Victorian/modern architecture

Ex: He studied classical architecture ad design in Rome.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. circuit  | ˈsɝːkət |

Collocations:

-a circuit in/within something

-a closed-/short- circuit

-an electronic/electrical circuit

-break/overload/connect a circuit

Ex: Any attempts to cut through the cabling will break the electricl circuit.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. device  | dɪˈvaɪs | 

Synonym: machine, instrument, gadget

Collocations:

-a mechanical/electronic/nuclear/explosive device

-a hand-held/wireless/portable/storage device

-a communication/safety/medical/tracking device

-use/install/attach a device

Ex: an electronic device that protects your vehicle 24 hours a day.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. generate  | ˈdʒenəreɪt |

Synonym: create, cause

Collocations:

-generate by something

-generate excitement/publicity/controversy/enthusiam

-generate wealth/income/profit

Ex: The Employment Minister said the reforms would generate new job.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. input  | ˈɪnˌpʊt |

Synonym: type, enter

Collocations:

-input something onto/into something

-input data/information

Ex: All this information had to be input onto the compurter

.................................................................................................................................................................................................................................

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các từ vựng theo phiên âm bên cạnh

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày