Học từ vựng học thuật với chủ đề: Engineering (2). Hãy đặt các ví dụ có sử dụng các từ vựng học thuật cho trước nhé

1. mechanism  | ˈmekəˌnɪzəm |

Synonym: device

Collocations:

-operate/trigger a mechanism

-a locking/release/firing mechanism

Ex: A bomb has been detonated by a special mechanism.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. output  | ˈaʊtˌpʊt |

Collocations:

-the output from something

-digital/computer output

-an output device

Ex: You run the software, you look at the output, you make modifications.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. plant  | ˈplænt |

Synonym: factory

Collocations:

-a nuclear/hydroelectric/industrial plant

-a manufacturing/recycling/chemical plant

-construct/build/upgrade plant

Ex: The plant provides forty per cent of the country’s electricity.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. power  | ˈpaʊər |

Collocations:

-the power of something

-computing/processing power

Ex: The Roadrunner had better power, better tyres, and better brakes.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. voltage  | ˈvoʊltɪdʒ |

Synonym: electricity, current

Collocations:

-apply/generate/measure/use voltage

-high/low voltage

Ex: The systems are getting smaller and using lower voltages.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày