1. analogue | ˈænəˌlɒɡ |

Synonym: similar

Collocations:

-analogous to something

-a manner/situation/process/position is analogue

-somewhat/closely/roughly/directly analogous

Ex: Marine construction technology like this is very complex, somewhat analogous to trying to build a bridge under water.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. propel | prəˈpel |

Synonym: drive, launch, thrust

Collocations:

-rocket-/jet-/wind-/engine- propelled

-propel a grenade/rocket/vehicle/ball

-propel something forward/onwards

Ex: the club propels the ball forward rather than up

..................................................................................................................................................................................................................................

3. audio | ˈɑːdiˌoʊ |

Collocations:

-an audio cassette/tape/CD/file/recording

-audio equipment/footage

Ex: downloadable audio files of books

...............................................................................................................................................................................................................................…

4. automate | ˈɒtəˌmet |

Synonym: mechanize

Collocations:

-automate a system/process/task/function

-fully/hightly/completely/entirely automated

Ex: an initiative that involved automating a manual process

..................................................................................................................................................................................................................................

5. conductor | kənˈdəktər |

Collocations:

-a conductor of something

-a conductor of heat/electricity

-a lightning/electrical conductor

Ex: Because this channel is an electrical conductor, it provides a place for surrounding electrons to go.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày