1. hydraulic | haɪˈdrɒlɪk |

Collocations:

-hydraulic conductivity/fluid/steering

-a hydraulic lift/pump/brake

Ex: Below 400-500 m, depth does not appear to be related to hydraulic conductivity.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. hydroelectric | ˌhaɪdroʊɪˈlektrɪk |

Collocations:

-a hydroelectric dam/plant/project

-hydroelectric power

Ex: Engineers say the river has huge potential for developing hydroelectric power.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. laser | ˈleɪzər |

Collocations:

-a laser printer/beam/scanner

-laser treatment/surgery/therapy

-shine/aim a laser

-a poweful/infrared/ultraviolet laser

Ex: Researchers realized that a tunable laser beam might be useful in surgery.

...............................................................................................................................................................................................................................…

4. lens | ˈlenz |

Collocations:

-a contact/bifocal lens

-a telescopic/optical/camera lens

Ex: Hard contact lenses are more likely to give problems than the newer soft lenses.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. optical | ˈɑːptɪkl̩ |

Collocations: an optical illusion/fibre/telescope/zoom

Ex: An optical zoom physically adjusts the lens to magnify a distant object.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày