Bài viết liên quan:

Cách đưa ra ý kiến, cách đồng ý-từ chối và cách thảo luận

(Giving opinions, agreeing and disagreeing, discussing)

Chức năng tiếng Anh trong giao tiếp khi đưa ra ý kiến, đồng ý-từ chối một lập luận nào đó hoặc cách thảo luận là một trong số nhiều bài viết về chức năng ngôn ngữ. Bạn nên tìm hiểu Chức năng ngôn ngữ trong việc học tiếng Anh là gì? để biết sự khác nhau giữa cách tiếp cận này với các bài học truyền thống về từ vựng và ngữ pháp.

Bài học này sẽ chỉ dẫn các bạn biết cách trình bày những nhận xét của mình, thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến của ai đó, cách thể hiện những ý kiến trung lập và cách hỏi người khác để yêu cầu họ giải thích rõ hơn về những quan điểm đó.

Bài học là một bài học tiếp nối với  bài học về các kỹ thuật giao tiếp trong tiếng Anh

Mời bạn đi vào từng phần của bài học: 

1- Cách đưa ra ý kiến

Khi bạn tham gia vào một cuộc thảo luận. Nếu bạn có sẵn các kỹ thuật nói bạn sẽ dễ dàng thuyết phục người nghe hơn. Sử dụng các câu gợi mở bên dưới còn giúp bạn "nới rộng" thời gian suy nghĩ để có thể đưa ra một ý kiến nào đó:

 • If you ask me…
 • You know what I think? I think that…
 • Wouldn’t you say that…?
 • The point is…
 • Don’t you agree that…?
 • As I see it
 • I’d just like to say I think that…
 • I’d like to point out that

Thực hành

Thực hành theo cặp 2 người. Tạo ra một cuộc thảo luận từ những gợi ý bên dưới. Cố gắng sử dụng những câu gợi mở ở trên trước khi đưa ra một ý kiến nào đó.

    Big dog                  Women drivers                     Learning English
    Cats                        Capital punishment            Downtown parking spaces
    Childcare               Foreign travel                       Children

                         Ví dụ mẫu:
                         A:  How do you feel about big dogs?
                         B:  Well, if you ask me, big dogs are a nuisance.
                         A:  Why do you think that?
                         B:  Because they eat a lot of food, and run around where they’re not wanted, 
           
  

2- Cách đồng ý và từ chối

Sau đây là những cách hữu ích để đồng ý và từ chối ý kiến của người khác. Cần lưu ý rằng, bạn cần phải hết sức lịch sự nếu bạn không đồng ý với ai đó, kể là người thân quen.

    
Đồng ý:

 • Exactly./ Absolutely
 • I couldn’t agree more.
 • That’s just what I was thinking.
 • You know, that’s exactly what I think.
 • That’s a good point.

Từ chối:

 • Yes, that’s quite true, but…
 • I’m not sure if I agree…
 • Well, you have a point here, but…
 • Maybe, but don’t you think that…

Nếu bạn quá thân quen với ai đó, bạn có thể sử dụng các diễn tả sự không đồng ý một cách trực tiếp hơn:

 • Are you kidding?
 • Don't make me laugh!
 • Come off it!

Thực hành

Đây là những ý kiến có thể gây nhiều tranh cãi 

- Learning English is pointless.                          - The United States is not a nice place to live
- Football is boring.                                               - Space travel is a waste of money.
- Marriage is out of date                                       - Strikes should be made illegal.
- English is a very easy language to learn.        
- All motorist should be forced to wear seat belts
- The speed limit should be 40 kph (forty kilometers per hour) on all highways

Thực hành theo từng cặp. Tạo ra các cuộc thảo luận liên quan tới các chủ đề trên. Lưu ý sử dụng các kỹ thuật vừa được hướng dẫn bên trên.

            Ví dụ mẫu:
                A:  It says here that learning English is pointless!
                B:  I’m not sure if I agree- I think it’s probably a good thing to do.
                A:  Why do you think that?
                B:  Well, because English is a world language- you need it to communicate with people 
from other countries.

                 A:  That’s a good point.

 

3- Cách thảo luận

Trong một cuộc thảo luận thân thiện bạn không cần phải đưa ra chính kiến một cách quá mạnh mẽ có dẫn đến sự cãi vã. Bạn có thể trình bày ý kiến một cách từ tốn như sau:

 • I sometimes think that
 • Well, I’ve heard that…
 • Wouldn’t you say that…?
 • Do you think it’s right to say that…?
 • It’s my feeling that

Và bạn có thể sẽ muốn hỏi người đang thảo luận với bạn để họ có thể giải thích kỹ hơn những ý kiến mà họ vừa đưa ra, theo các kỹ thuật bên dưới:

 • I didn’t follow what you said about…
 • Sorry, I don’t see what you mean.
 • I don’t exactly see what you’re getting at.
 • What exactly are trying to tell me?

Và những người khác có thể sẽ không hiểu những điều bạn nói. Bạn cần phải thay đổi cách diễn đạt cho ý bạn vừa trình bày. Hãy bắt đầu bằng những cách sau đây:

 • That’s not exactly what I mean…
 • Let me put it another way… 
 • Sorry, let me explain…
 • Let me try that again…

Tác giả: Ce Phan