BARE INFINITIVE : (nguyên mẫu không "to")

Động từ nguyên mẫu không"to" được sử dụng trong các trường hợp:

- Sau trợ động từ (do, does, don't. doesn't, did, didn't ....) và một vài động từ : can, may, will, should...

Example:                  

                                I do know him.        Tôi biết anh ta.
                                I don't like Marry.     Tôi không thích Marry.
                                I can do it .             Tôi có thể làm điều đó.

 

- Sau các động từ chỉ tri giác, giác quan: hear, sound, smell, taste, feel, watch, notice, see, listen, find .....

⇒ chỉ sự hoàn tất của hành động – nghe hoặc thấy toàn bộ sự việc diễn ra : ⇒ BARE INFINITIVE

Example:                   I saw her get off the bus.

                                 Tôi thấy cô ấy xuống xe buýt.

                                 [Việc này đã xảy ra và hoàn tất rồi, mình đã chứng kiến hết sự việc, giờ cô ấy về nhà rồi]

 

LƯU Ý: Khi chỉ sự việc đang diễn ra (chưa hoàn tất) : ⇒ Gerund (V-ing)

Example:               I smell something burning in the kitchen.

                             Tôi ngửi thấy có mùi khét ở dưới bếp.

                             [Mùi khét vẫn còn, đồ ăn vẫn đang bị cháy, ngay lúc này mình đang ngửi thấy được]

               

- Sau vài động từ: let, make, had better, would rather

Example:                   You had better leave now

                                 Tốt hơn là bạn nên rời khỏi đây đi.

 

                                  I won't let you go.

                                   Anh không để em ra đi đâu.

 

                                  I would rather drink a cup of tea.

                                  Tôi muốn uống 1 tách trà.

 

                                  She made her children do their HK.

                                  Cô ấy bắt bọn trẻ làm bài tập về nhà.