TO-INFINITIVE: (nguyên mẫu có "to")

* Động từ nguyên mẫu có "to" được dùng làm:

- Chủ ngữ của câu:          

                                          To become a teacher is her dream.

                                          Trở thành một giáo viên là ước mơ của cô ấy.

 

- Bổ ngữ cho chủ ngữ:     

                                          What I like is to lie on the cough and to watch TV.

                                          Những gì tôi muốn bây giờ là được nằm trên ghế và xem ti vi.                     
                                     

- Tân ngữ của động từ     

                                          It was late, so we decided to take a taxi home.

                                          Trễ rồi, nên chúng tôi quyết định bắt taxi về nhà.

                                          He wanted to know the whole truth.

                                          Anh ta muốn biết toàn bộ sự thật.

 

- Tân ngữ của tính từ       

                                          I’m pleased to see you.

                                          Tôi rất vui khi được làm quen với bạn.

 

Sau các động từ này thì phải sử dụng TO-infinitive:

Verbs Examples
afford (có khả năng) We can't afford to buy a new car.
agree (đồng ý) She agreed to help him.
aim (hướng vào, tập trung) The government aims to reduce illiteracy rates
arrange (sắp xếp) He arranged to stay at a hotel.
attempt (cố gắng) He attempted to join them.
choose (lựa chọn) He chose to stay at home.
consent (bằng lòng) She consented to marry him.
decide (quyết định) They decided to go to the movies.
deserve (đáng) He deserves to be punished.
demand (đòi hỏi, yêu cầu) He demanded to speak to Mrs. Lynch
endeavor (nỗ lực, gắng sức) They endeavor to provide the best possible service
expect (mong đợi) They expected to arrive early.
fail (thất bại) He failed to convince him.
happen (xảy ra) They happened to be at the theatre when we met them.
help (giúp đỡ)

She helped me to do the exercise.

LƯU Ý: "help"cũng được sử dụng sau Bare infinitive:She helped me do the exercise.

hope (hy vọng) I hope to join you as soon as possible.
intend (dự định) She intends to write an autobiography.
learn (học) He learned to play the guitar when he was young.
manage (xoay sở) He managed to do his homework without his mother's help.
need (cần) I need to find a job.
offer (đề nghị ) He offers to help us.
plan (dự định) He plans to follow a career as an engineer.
pretend (giả vờ) The child pretended to be asleep.
promise (hứa) He promised to come on time.
refuse (từ chối) She refused to forgive him.
seem (dường như) He seemed to be unhappy.
swear (thề) I swear to tell the truth.
threaten (đe dọa) He threatened to reveal her secret.
volunteer (tư nguyện) He always volunteers to help the needy.
want (muốn) I want to finish my work early.
would hate  He would hate to lose.
would like He would like to drink a cup of tea.
would love I would love to meet you.

         

TO-infinitive còn được sử dụng trong các cấu trúc:

- It takes/ took + O + thời gian + TO-infinitive          

 Example:                         It takes me 20 minutes to get my school.

                                        Mất 20 phút để tôi có thể đến trường.

 

                                        It took him 2 years to look for her.

                                        Anh ấy đã mất 2 năm đi tìm kiếm cô ấy.

     

- Trong câu chỉ mục đích:

Example:                          I read books to get more knowledge.

                                       Tôi đọc sách để có thêm kiến thức.

  

- Bổ ngữ cho danh từ hoặc đại từ: S + V + Noun / pronoun + TO-infinitive     

Example:                 I have some letters to write.

                               Tôi có một vái lá thư để viết

 

                               Is there anything to eat?

                               Còn cái gì để ăn không?

 

- Trong cấu trúc: It + be + adj + TO-infinitive: (Nó thật .....… để .......)

Example:                  It is interesting to study English

                                Thật là thí vị khi học tiếng Anh.

  

- Trong cấu trúc:  S + be + adj + TO-infinitive

Example:                     I’m happy to receive your gifts.

                                   Tôi rất vui vì nhận được quà của bạn.

  

-  Trong các cấu trúc: 

  • S + V + too + adj / adv + TO-infinitive
  • S + V + adj / adv + enoughTO-infinitive
  • S + find / think / believe + it + adj + TO-infinitive

Example:                               You are too short to play volleyball. Bạn quá thấp để chơi bóng chuyền.

                                             You aren't tall enough to play volleyball. Bạn không đủ cao để chơi bóng chuyền

                                             I find it difficult to learn English vocabulary. Tôi thấy khó khi học từ vựng tiếng Anh

 

LƯU Ý: Đối với các từ: allowpermitadviserecommend

  • Có tân ngữ dùng:  TO-infinitive
  • Không có tân ngữ dùng: Gerund (V-ing)

- allow / permit/ advise / recommend + O + TO-infinitive                 

Example:             She allowed me to use her pen. Cô ấy cho phép tôi sử dụng bút của cô ấy

- allow / permit / advise / recommend + V-ing                                  

Example:             She didn’t allow smoking in her room. Cô ấy không cho phép hút thuốc trong phòng.