Để nắm rõ cách sử dụng SO, TOO, NEITHER, EITHER, các bạn hãy xem bảng sau:

 

SO  -  TOO (Cũng vậy) NEITHER  -  EITHER (Cũng không)
Được sử dụng trong câu khẳng định Được sử dụng trong câu phủ định

SO

- Đứng ở đầu câu

I am hungry and so is Hoa.

Tôi đói bụng và Hoa cũng vậy.

 

He can swim and so can I.

Anh ta có thể bơi & tôi cũng vậy.

 

Tom goes to school and so does she.

Tom đi học và cô ấy cũng vậy.

TOO

-Đứng ở cuối câu

I am hungry and Hoa is too.

Tôi đói bụng và Hoa cũng vậy.

 

He can swim and I can too.

Anh ta có thể bơi & tôi cũng vậy.

 

Tom goes to school and she does too.

Tom đi học và cô ấy cũng vậy.

NEITHER

-Đứng ở đầu câu

I'm not hungry and neither is Hoa.

Tôi không đói bụng và Hoa cũng không.

 

He can't swim and neither can I.

Anh ta ko thể bơi và tôi cũng không thể.

 

Tom doesn't go to school and neither does she.

Tom không đi học và cô ấy cũng không.

EITHER

-Đứng ở cuối câu

I'm not hungry and Hoa isn't either.

Tôi không đói bụng và Hoa cũng không.

 

He can't swim and I can't either.

Anh ta ko thể bơi và tôi cũng không thể.

 

Tom doesn't go to school and she doesn't either.

Tom không đi học và cô ấy cũng không.

LƯU Ý:

- Nếu động từ của mệnh đề 1:

 • Động từ "TOBE", các từ CAN, MAY, SHOULD, WILL, MIGHT, MUST, COULD..... ⇒ vẫn giữ nguyên ở MĐ 2
 • Động từ thường ⇒ mượn trợ động từ phù hợp với chủ ngữ của MĐ2

Example:

Như 3 VD bên trên:

 • VD1: động từ "is" ⇒ giữ nguyên ở MĐ2
 • VD2: động từ "can" ⇒ giữ nguyên ở MĐ2
 • VD3: động từ thường "go" ⇒ mượn trợ động từ "does" [vì CN là "She" mà câu này lại ở thì hiện tại đơn]

 

- SO, NEITHER: thì phải đảo ngữ 

 • He can swim and so can I
 • She will go to school and so will she.
 • He watched that film and so did I.
 • He can't swim and neither can I.
 • She won't go to school and neither will she.
 • He didn't watch that film and neither did I.

 

- Trong câu NEITHER đã có nghiã là "cũng không" rồi, nên không dùng "NOT" trong mệnh đề này:

Example:

                      He can't swim and neither can I.

                      NOT: He can't swim and neither can't I.

 

                      She won't go to school and neither will she.

                      NOT: She won't go to school and neither won't she.

 

                      He didn't watch that film and neither did I.

                      NOT: He didn't watch that film and neither didn't I.

 

Cách làm bài tập dạng SO, TOO, NEITHER, EITHER ?

- Đầu tiên ta nhìn mệnh đề chính: 

 • Câu khẳng định: SO, TOO
 • Câu phủ định: NEITHER, EITHER

 

- Tiếp tục, ta nhìn vị trí của từ cần điền:

 • Đầu MĐ 2: SO, NEITHER
 • Cuối MĐ 2: TOO, EITHER

Example:

                      Hoa doesn't like pord and her uncle doesn't, __________ 

                     MĐ chính: câu phủ định ⇒ NEITHER, EITHER

                      Vị trí từ cần điền: cuối câu ⇒ EITHER 

                      Hoa doesn't like pord and her uncle doesn't, either.

 

                      Hoa loves dogs and she loves cat, ________.

                      MĐ chính: câu khẳng định ⇒ SO, TOO

                      Vị trí từ cần điền: cuối câu ⇒ TOO 

                      Hoa loves dogs and she loves cat, too.