1. border  | ˈbɔːrdər |

Synonym: frontier

Collocations:

-cross/open/close/control/guald a border

-the border between countries

Ex: the isolated jungle area near the Panamanian border.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. capital  | ˈkæpətəl |

Collocations:

-the capital of somewhere

-the capital of a country/state/province

Ex: Kathmandu, the capital of Nepal.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. continent  | ˈkɑːntənənt |

Collocations:

-the Antarctic/African/European/American continent

-a whole/entire continent

Ex: Conflict are talking place in nine out of 52 countries in the African continent.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. country  | ˈkʌntri |

Collocations:

-rule/run/govern a country

-enter/leave/visit/tour a country

-a developoing/developed/industrialized/capitalist country

-a rich/poor country

Ex: Indonesia is the fifth most populous country in the world.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. nationally  | ˈnæʃənəli |

Collocations:

-known nationally

-broadcast/recognized/distributed nationally

Ex: Duncan Campbell is nationally known for his investigative work.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày