1. international | ˌɪntr̩ˈnæʃn̩əl |

Collocations: international community/law/pressure/effort

Ex: an international agreement against exporting arms to that country

..................................................................................................................................................................................................................................

2. local | ˈloʊkl̩ |

Synonym: regional, provincial

Collocations:

-a local school/shop/hospital/newspaper/pub/library

-a local resident/community/population

Ex: Some local residents joined the student’s protest.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. located | loʊˈkeɪtɪd |

Synonym: situated

Collocations:

-located in/near/within a place

-conveniently/centrally located

Ex: A boutique and beauty salon are convenienly located within the grounds.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. worldwide | ˈwɝːlˈdwaɪd |

Synonym: all over the world, around the world

Ex: Worldwide, an enormous amount of research effort gose into military technology.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. geography | dʒiˈɑːɡrəfi |

Collocations:

-a geography class/lesson/textbook

-a geography teacher/professor/lecturer

Ex: She studied geography at Cambridge University.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày