1. angle  | ˈæŋɡl̩ |

Collocations: a 90-degree/45-degree/acute angle

Ex: The boat is now leaning at a 30 degree angle.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. circumference  | sərˈkəmfrəns |

Collocations:

-the circumference of something

-in circumference

-measure the circumference

Ex: a scientist calculating the Earth’s circumference

..................................................................................................................................................................................................................................

3. diameter  | daˈjæmətər |

Collocations:

-a dianeter of x cm

-x cm in diameter

Ex: a tube less than a fifth of the diameter of a human hair

..................................................................................................................................................................................................................................

4. radius  | ˈreɪdiəs |

Synonym: circle

Collocations:

-a radius of/around something

-in/within a radius of something

-a 50-mile/ten-mile/1km radius

Ex: Nigel has searched for work in a ten-mile radius around his home.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. perimeter  | pəˈrɪmətər |

Synonym: boundary, edge

Collocations:

-the perimeter of something

-measure/calculate/mark a perimeter

-a perimeter fence/wall/gate

-patrol/guard/defend a perimeter

Ex: Calculate the perimeter of squares and rectangles in metres and centimetres.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày