Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Giảng viên Đại học đi nghiên cứu ở nước ngoài nhưng không bao giờ trở lại

Giảng viên Đại học đi nghiên cứu ở nước ngoài nhưng không bao giờ trở lại

20/08/2015
Mức trung cấp

University lecturers study abroad but never return

Many of Da Nang University’s lecturers sent abroad for training courses have not returned as promised. Six lecturers have been dismissed.

In 2014, the school received 52 PhDs who returned after finishing training courses, including 46 PhDs who finished training overseas. The new PhDs have helped increase the proportion of lecturers with doctorates to 22 percent.

Most of the lecturers studied overseas with scholarships granted either by the government (under Programs No 322, 911 and 599), by foreign partners, or under the cooperation programs between Da Nang University and foreign schools.

While the lecturers were away from school, they still received 40 percent of their salaries.

However, many lecturers, who studied with the state’s money, did not come back after finishing training courses.

Lecturer NPXN from the Information Technology Faculty of the Da Nang University of Education, a member school of the Da Nang University, for example, has not returned, though she was scheduled to finish the training course in April 2013.

Da Nang University released two documents requesting NPXN to return and report about her study. In October 2013, she submitted her letter of resignation.

The school once again asked the lecturer to continue the job at the school as she promised before leaving for studying. However, she has not returned.

Da Nang University has four times asked NNN, a lecturer at Da Nang University of Technology, who finished the two-year training course in the UK and Germany in September 2013, to resume his work. But NNN has not turned up.

In other cases, lecturers returned after they finished studying, but later left the school. 

NQM, for example, after obtaining a doctorate in the UK, came back and worked as a Mechanical Engineering Dean. But later he and his wife, also a lecturer at Da Nang University, resigned from their posts and went to the UK again.

“We really want to sue them for breaking commitments and ask for compensation. However, it is really difficult to do this if they are still abroad,” said Prof Dr Tran Van Nam, director of Da Nang University. 

Also according to Nam, the tuition is relatively high in the UK and US. On average, every lecturer received $27,000 a year for a 3-year training course.

Source: VIETNAMNET

 

 

Giảng viên đại học đi nghiên cứu ở nước ngoài nhưng không bao giờ trở lại

Nhiều giảng viên của Đại học Đà Nẵng được gửi ra nước ngoài tham gia các khóa đào tạo đã không trở về như đã hứa. Sáu giảng viên đã bị sa thải.

Trong năm 2014, trường đã nhận 52 tiến sĩ, những người trở về sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, trong đó có 46 tiến sĩ đã hoàn thành chương trình ở nước ngoài. Các tiến sĩ mới đã góp phần làm tăng tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ lên 22%.

Hầu hết các giảng viên nghiên cứu ở nước ngoài đều được nhận học bổng hoặc được tài trợ bởi Chính phủ (theo chương trình No 322, 911 và 599), bởi các đối tác nước ngoài hoặc theo chương trình hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và các trường nước ngoài.

Khi giảng viên không giảng dạy tại trường, họ vẫn nhận được 40% tiền lương.

Tuy nhiên, nhiều giảng viên, người học bằng tiền của nhà nước, đã không trở về sau khi kết thúc khóa đào tạo.

Giảng viên NPXN thuộc khoa công nghệ thông tin của Đại học sư phạm Đà Nẵng, một trường thành viên của Đại học Đà Nẵng, ví dụ, đã không trở về, dù theo kế hoạch cô đã hoàn thành các khóa đào tạo trong tháng 4 năm 2013.

Đại học Đà Nẵng phát hành hai văn bản yêu cầu NPXN trở về và báo cáo về quá trình nghiên cứu của mình. Tháng 10 năm 2013, cô gửi thư từ chức.

Trường một lần nữa yêu cầu giảng viên tiếp tục công việc tại trường như cô đã hứa trước khi đi học. Tuy nhiên, cô vẫn không trở về.

Tháng 9 năm 2013, Đại học Đà Nẵng có bốn lần yêu cầu NNN, một giảng viên tại Đại học Công nghệ Đà Nẵng, người đã hoàn thành khóa đào tạo hai năm ở Anh và Đức, về tiếp tục công việc của mình. Nhưng NNN không quay trở lại.

Trong các trường hợp khác, các giảng viên đã trở về khi hoàn thành nghiên cứu nhưng sau đó rời trường.

Ví dụ, NQM, sau khi lấy bằng tiếng sĩ tại Anh, trở lại và làm việc như một trưởng khoa cơ khí. Nhưng sau đó, ông cùng vợ, cũng là giảng viên tại Đại học Đà Nẵng, đã từ chức và đi đến Vương quốc Anh một lần nữa.

Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, cho biết "Chúng tôi thực sự muốn kiện họ vì vi phạm các cam kết và yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, thực sự khó khăn để làm điều này nếu họ vẫn còn ở nước ngoài."

Cũng theo ông Nam, học phí là tương đối cao ở Anh và Mỹ. Tính trung bình, mỗi giảng viên nhận được 27.000$ một năm cho một khóa học đào tạo 3 năm.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục