Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Giảng viên mất việc vì trường học không thể tìm đủ sinh viên

Giảng viên mất việc vì trường học không thể tìm đủ sinh viên

18/11/2015
Mức trung cấp

Lecturers lose jobs as schools cannot find enough students

More than 100 lecturers at a junior college in Quang Nam province will be dismissed as they cannot find enough students.

“We have been informed that the school will not hire us anymore. We have to sign the letters of resignation prepared for us by the school,” a female lecturer said.

“Hundreds of lecturers will lose jobs, which means that hundreds of families will meet difficulties,” she said.

Nguyen Anh Dung, head of the school’s personnel division, confirmed that the notice about terminating labor contracts with 118 lecturers has been released. As many as 44 lecturers still have to stop working from now to the end of the year. 

Another 40 will stop working in 2016 and the remaining will leave in 2017.

Dung said the school has no other choice than laying off some lecturers. “The enrollment has been bad in recent years with the number of students on the decrease,” he said.

“The situation is especially serious in 2015, when the Ministry of Education and Training applies the new enrollment scheme. Students rush to go to universities which require low exam marks, leaving junior colleges idle,” he explained.

Also according to Dung, the college has enrolled 1,300 students, while it planned to enroll 3,750 students for the 2015-2016 academic year. There are 3,325 students studying at the school, while there 326 workers and lecturers. 

Of 173 workers working under fixed-term labor contracts, 118 will lose their jobs in the next three years. Meanwhile, the lecturers who are regular members of personnel will also be cut or asked to take other jobs.

Luong Van Vui, rector of the Quang Nam College of Economics and Technology, said the school ‘has done everything it can to find more students’ but it cannot improve the situation. 

“We went to every hamlet and commune to persuade students to go to our school. However, the number of students enrolled is still modest,” he said, adding that cutting the number of lecturers is a must.

The college receives VND11 billion from the provincial authorities as financial support, while it can earn VND17 billion every year. Meanwhile, it has to pay VND1.5 billion in wages to lecturers. 

Not only the Quang Nam College of Economics and Technology, many other universities and junior colleges need students. The final enrollment campaign of the year will finish on October 25, but many schools still lack thousands of students.

Source: VIETNAMNET

 

 

Giảng viên mất việc vì trường học không thể tìm đủ sinh viên

Hơn 100 giảng viên tại một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ bị miễn nhiệm vì trường không thể tìm đủ sinh viên.

"Chúng tôi đã được thông báo rằng trường sẽ không thuê chúng tôi nữa. Chúng tôi phải ký vào lá thư từ chức mà trường đã chuẩn bị cho chúng tôi" một giảng viên nữ nói.

"Hàng trăm giảng viên sẽ mất việc làm, có nghĩa là hàng trăm gia đình sẽ gặp khó khăn" cô nói.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng phòng nhân sự của trường xác nhận rằng thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động với 118 giảng viên đã được đưa ra. Có đến 44 giảng viên phải ngừng hoạt động từ nay đến cuối năm.

40 giàng viên khác sẽ ngừng hoạt động vào năm 2016 và số còn lại là vào năm 2017.

Ông Dũng cho biết nhà trường không có lựa chọn nào khác hơn là sa thải một số giảng viên. "Việc tuyển sinh không được tốt trong những năm gần đây do số lượng sinh viên trên đà giảm xuống" ông nói.

"Tình hình đặc biệt nghiêm trọng vào năm 2015, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng quy trình tuyển sinh mới. Học sinh vội vàng tìm đến các trường đại học có yêu cầu điểm thi thấp khiến các trường cao đẳng rơi vào tình trạng nhàn rỗi" ông giải thích.

Cũng theo ông Dũng, trường đã nhận được đăng ký từ 1.300 sinh viên, trong khi họ có kế hoạch tuyển 3.750 sinh viên cho năm học 2015-2016. Có 3.325 sinh viên đang theo học tại trường, trong khi trường có 326 công nhân viên, giảng viên.

Trong số 173 công nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn thì 118 sẽ mất việc làm trong ba năm tới. Trong khi đó, các giảng viên chính thức cũng sẽ được cắt giảm hoặc được yêu cầu đảm nhận việc làm khác.

Ông Lương Văn Vui, Hiệu trưởng của Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Quảng Nam cho biết nhà trường 'đã làm mọi thứ có thể để tìm thêm sinh viên' nhưng không thể cải thiện tình hình.

"Chúng tôi đã đi đến từng thôn, xã để thuyết phục học sinh đến trường. Tuy nhiên, số lượng sinh viên nhập học vẫn còn khiêm tốn" ông nói thêm rằng việc cắt giảm số lượng các giảng viên là việc phải làm.

Các trường đại học nhận được 11 tỷ đồng từ các cơ quan chức năng của tỉnh như là một nguồn hỗ trợ tài chính, trong khi có thể kiếm được 17 tỷ đồng mỗi năm. Trong khi đó, phải trả 1,5 tỷ đồng tiền lương cho giảng viên.

Không chỉ có Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Quảng Nam mà nhiều trường đại học và cao đẳng khác cũng cần sinh viên. Các chiến dịch tuyển sinh cuối cùng của năm sẽ kết thúc vào ngày 25 Tháng 10, nhưng nhiều trường vẫn thiếu hàng ngàn sinh viên.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục