Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Giáo dục của Việt Nam có xu hướng đối ngược với quốc tế

Giáo dục của Việt Nam có xu hướng đối ngược với quốc tế

07/01/2016
Mức trung cấp

Vietnam’s education goes against int’l tendency: educator

Local authorities are willing to spend trillions of dong to build imposing monuments, but are hesitant to spend money for nursery schools.

A report of the World Bank shows that Vietnam has 15,500 under-six children who are deaf or hearing impaired. The majority of the students cannot access preschool education, while their parents cannot receive necessary professional support.

“The education is abandoning disadvantaged children,” said Nguyen Tung Lam, a renowned educator, chair of the Hanoi Education Psychology Association.

Statistics show that Vietnam still has 25 percent of children suffer from malnutrition or have problems in growth, and the physical disadvantages will be their lifetime problems.

Lam, when stressing that there exist too many problems in Vietnam education, commented that Vietnam education is ‘going against the growing tendency in the world’.

While other countries gather strength on preschool and primary education, Vietnam has been focusing on high school and higher education.

And while other countries reserve their budgets to help disadvantaged children, Vietnam spends big money on talented students. While local authorities can spend trillions of dong to build imposing monuments and administration offices, they would be hesitant to spend the money on building more preschools.

Only in recent years did Vietnam begin to pay higher attention to preschool education and education of disadvantaged children.

The Ministry of Education and Training (MOET) decided that by 2020, Vietnam would have 75 percent of students with disabilities who can follow integrated study, while the proportion is hoped to rise to 80 percent by 2030.

However, the development of human resources for the special education sector still cannot satisfy the requirements.

It is estimated that Vietnam needs 1 million special teachers to work with students with disabilities at three levels, preschool, primary and secondary education.

Meanwhile, it has only produced 3,000 special teachers with bachelor’s degree so far.

Lam also cited a national survey conducted by the Ministry of Health, General Statistics Office (GSO), WHO and UNICEF recently on 3,000 students in Hanoi and Hai Duong which showed 9 percent of students once had intention to commit suicide, and 6 percent tried to commit suicide because of the problems in study and life. Meanwhile, 19.5 percent of students aged 10-16 have mental health problems.

The reason behind this, according to Lam, is an unreasonable curriculum design which creates too much work for students.

Some years ago, an education institute developed an initiative of weighing primary school students’ schoolbags and found that the bags were heavy if compared with the knowledge primary school students needed to receive.

MOET repeatedly stated that it has been re-designing the curriculum to ease the workload on students. However, it seems that nothing has changed. Students still follow busy learning schedules every day, from early in the morning till 10 pm.

Source: VIETNAMNET

 

 

Theo một nhà giáo dục: Giáo dục của Việt Nam có xu hướng đối ngược với quốc tế

Chính quyền địa phương sẵn sàng chi hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng tượng những đài hùng vĩ, nhưng lại do dự khi chi tiền cho các trường mẫu giáo.

Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam có 15.500 trẻ em dưới sáu tuổi câm hoặc khiếm thính. Đa số các học sinh không thể tiếp cận giáo dục mầm non, trong khi cha mẹ của họ không thể nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp cần thiết.

"Giáo dục đang từ bỏ trẻ em khuyết tật", ông Nguyễn Tùng Lâm, một nhà giáo dục nổi tiếng, chủ tịch của Hiệp hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho biết.

Thống kê cho thấy Việt Nam vẫn còn có 25% trẻ em bị suy dinh dưỡng hoặc có vấn đề về tăng trưởng và các nhược điểm về thể chất sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của họ.

Ông Lâm, nhấn mạnh rằng có quá nhiều vấn đề tồn tại trong giáo dục Việt Nam, nhận xét rằng giáo dục Việt Nam đang "đi ngược lại với xu hướng tăng trưởng trên thế giới '.

Trong khi các nước khác tập hợp sức mạnh cho giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học, thì Việt Nam đã và đang tập trung vào giáo dục THPT và giáo dục đại học.

Và trong khi các nước khác dự phòng ngân sách của họ để giúp đỡ trẻ em thiệt thòi thì Việt Nam dành một số tiền lớn cho các học sinh tài năng. Trong khi chính quyền địa phương có thể dành hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng các tượng đài hùng vĩ và văn phòng chính quyền, thì họ sẽ do dự để chi tiền vào việc xây dựng thêm trường mầm non.

Chỉ trong những năm gần đây Việt Nam mới bắt đầu chú ý hơn đến giáo dục mẫu giáo và giáo dục cho trẻ em thiệt thòi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) đã quyết định rằng đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 75% học sinh khuyết tật có thể học tập, tỷ lệ được hy vọng sẽ tăng lên 80% vào năm 2030.

Tuy nhiên, việc phát triển nguồn nhân lực cho ngành giáo dục đặc biệt vẫn không thể đáp ứng yêu cầu.

Người ta ước tính rằng Việt Nam cần 1 triệu giáo viên đặc biệt để làm việc với học sinh khuyết tật ở ba cấp học là mầm non, giáo dục tiểu học và trung học.

Trong khi đó, họ chỉ đào tạo được 3.000 giáo viên đặc biệt với bằng cử nhân cho đến nay.

Ông Lâm cũng trích dẫn một cuộc khảo sát quốc gia được thực hiện bởi Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê (GSO), WHO và UNICEF gần đây trên 3.000 sinh viên tại Hà Nội và Hải Dương cho thấy 9% học sinh đã từng có ý định tự tử và 6% cố tự tử vì những vấn đề trong học tập và cuộc sống. Trong khi đó, 19,5% học sinh trong độ tuổi 10-16 có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Lý do đằng sau, theo ông Lâm là do chương trình thiết kế không hợp lý đã tạo ra quá nhiều bài học cho sinh viên.

Cách đây vài năm, một viện nghiên cứu giáo dục phát triển sáng kiến về trọng lượng cặp đi học cho học sinh tiểu học và thấy rằng những chiếc túi quá nặng nề nếu so với những kiến thức học sinh tiểu học cần thiết phải học.

Bộ GD-ĐT nhiều lần tuyên bố rằng đã tái thiết kế chương trình giảng dạy để giảm bớt khối lượng công việc cho học sinh. Tuy nhiên, có vẻ như không có gì được thay đổi. Học sinh vẫn học theo lịch trình học tập bận rộn mỗi ngày, từ sáng sớm cho đến 10:00.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục