Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Giáo viên chưa có sự chuẩn bị cho cải cách giáo dục

Giáo viên chưa có sự chuẩn bị cho cải cách giáo dục

30/08/2015
Mức trung cấp

Teachers not prepared for education reform, experts warn

General schools may lack teachers in some learning subjects and have too many teachers in other subjects under a new education program administered by the Ministry of Education and Training (MOET).

High school students, for example, would have four compulsory subjects – literature (2 periods a week), math (2 periods), foreign languages (3 periods) and citizenry & the motherland (2 periods). 

As such, they would have nine periods in total for compulsory subjects, while they would have the right to decide how they would spend time on the other 19 periods – either studying natural sciences or social sciences.

This could make it difficult for general schools to arrange their teaching staff. They may lack teachers for some learning subjects which many students want study, while they may have too many teachers in other subjects which few students are interested in, Le Thi Ngoc Nhan, who has a master’s in education management, said.

Nhan noted that general schools would never be able to take the initiative in arranging their staff, because the oversupply and shortage of staff would be different in different years. 

The number of students registering to study social sciences may be high this year, but would be low in the next year.

Deputy Minister of Education and Training Nguyen Vinh Hien, in an interview with Tien Phong, denied that the new education program would lead to both a shortage and oversupply of teachers.

“Some teachers may have more students than others, who have fewer students,” Hien explained. “The number of students in one class would be different, 40 or 20, depending on the number of students registering to study.”

HIen also said he does not think schools can apply the new program if they have modern teaching aids.

Van Nhu Cuong, a renowned educator, has expressed worries about the role teachers will have to play when teaching integrated subjects.

An integrated subject is understood as a subject which provides general knowledge integrated from many separate subjects. Instead of studying physics, chemistry and biology in separation with three different teachers and three textbooks, students would only have one subject – natural sciences.

MOET’s Deputy Minister Nguyen Vinh Hien was asked by the national television channel VTV how many teachers would be necessary for this subject – natural sciences, and if the current physics teacher would be able to provide chemistry and biology knowledge. 

Hien said ‘yes’, explaining that the physics teacher learned chemistry and biology at their general schools, and they would just need further studies to be able to teach students.

Source: VIETNAMNET

 

 

Chuyên gia cảnh báo: Giáo viên chưa có sự chuẩn bị cho cải cách giáo dục

Các trường phổ thông có thể thiếu giáo viên ở một số môn học và lại có quá nhiều giáo viên ở các môn khác theo chương trình giáo dục mới được quản lý bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT).

Học sinh trung học, sẽ có bốn môn học bắt buộc - văn học (2 tiết một tuần), toán học (2 tiết một tuần), ngoại ngữ (3 tiết) và công dân & đất nước (2 tiết).

Như vậy, các em sẽ có chín tiết trong tổng số các môn học bắt buộc, học sinh sẽ có quyền quyết định danh thời gian cho 19 tiết học khác như thế nào - hoặc là học các môn khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội.

Điều này có thể gây khó khăn cho các trường phổ thông trong việc bố trí cán bộ giảng dạy của mình. Họ có thể thiếu giáo viên cho một số môn học mà nhiều học sinh muốn học, trong khi có thể bị thừa giáo viên trong các môn học mà ít học sinh quan tâm, bà Lê Thị Ngọc Nhân, người có bằng thạc sĩ trong quản lý giáo dục, cho biết.

Bà Nhân lưu ý rằng các trường học nói chung sẽ không bao giờ có thể chủ động trong việc sắp xếp cán bộ của họ, bởi vì cung quá mức và có thể thiếu giáo viên ở các bộ khác nhau vào các năm khác nhau.

Số lượng học sinh đăng ký học các môn khoa học xã hội có thể cao trong năm nay, nhưng sẽ thấp trong năm tới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, trong một cuộc phỏng vấn với báo Tiền Phong, đã phủ nhận rằng chương trình giáo dục mới sẽ dẫn đến sự thiếu hụt và dư thừa nguồn cung giáo viên.

"Một số giáo viên có thể có nhiều học sinh hơn những người khác" ông Hiền giải thích. "Số lượng học sinh trong một lớp học sẽ khác nhau, 40 hoặc 20, tùy thuộc vào số lượng học sinh đăng ký học."

Ông Hiền cũng cho biết ông không nghĩ rằng các trường học có thể áp dụng chương trình mới nếu họ có được sự hỗ trợ giảng dạy bởi các trang thiết bị hiện đại.

Giáo sư Văn Như Cương, một nhà giáo dục nổi tiếng, đã bày tỏ sự lo ngại về vai trò giáo viên khi sẽ phải dạy các môn tích hợp.

Môn tích hợp được hiểu như là một môn học cung cấp các kiến thức tổng hợp từ nhiều môn học riêng biệt. Thay vì học vật lý, hóa học và sinh học với ba giáo viên và ba giáo trình khác nhau, học sinh sẽ chỉ học một 1 đó là - khoa học tự nhiên.

Ông Nguyễn Vinh Hiển Thứ trưởng của Bộ GD-ĐT đã được hỏi bởi Đài truyền hình quốc gia VTV về việc sẽ cần phải có bao nhiêu giáo viên cho môn học khoa học tự nhiên này, và liệu các giáo viên vật lý hiện tại sẽ có thể dạy cả kiến thức của môn hóa học và sinh học.

Ông Hiển đã trả lời là "có", và giải thích về vấn đề này rằng giáo viên sẽ học thêm về các môn vật lý, hóa học và sinh học tại trường của họ, và họ sẽ chỉ cần học tập thêm để có thể dạy cho học sinh.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục