Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Giáo viên phàn nàn về sách giáo khoa lỗi thời

Giáo viên phàn nàn về sách giáo khoa lỗi thời

11/06/2016
Mức trung cấp

Teachers complain about outdated textbooks

Teachers and students still have to use textbooks which contain outdated and inaccurate information. 

The textbook for 12th graders says Vietnam’s annual income per capita is $500 and that  Vietnam is a low income country. The p should be over $1,000, and Vietnam is now low middle-income country.

The Vietnamese population has reached 91 million, but the textbook says 84 million, the p of 10 years ago.

Also according to Le, the textbook says that ‘the population has been increasing rapidly and Vietnam has young population’. The General Department of Population & Family Planning has affirmed that Vietnam has entered the ‘golden population’ period.

The textbook for 11th graders, when mentioning developed economies, does not include China which has surpassed other countries to become the second largest economy in the world.

The textbook for 12th graders says Vietnam has five international airports, while in fact, the current p is 11.

Why don’t teachers update information themselves and provide updated statistics to students? Le said teachers and students are told to stick to textbooks which are mandatory. 

Even if teachers want to update information, they cannot find reliable information sources. The Ministry of Education and Training (MOET) does not specify which sources of information teachers need to refer to. As a result, teachers seek information from different sources.

Vu Duy Sau, a parent in HCM City, complained that his daughter was having difficulties with lessons about fowl breeding. 

“I don’t understand why primary school students in cities need to learn how to breed fowls,” he said. “Since students cannot practice the fowl breeding, they cannot understand the lesson."

Sau’s daughter, a fifth grader, has to learn how to take care of pregnant women, and about Type B hepatitis and encephalitis. But they do not learn about more common diseases such as short-sightedness or mumps. 

“As a result, some students even went to school though they had mumps,” Sau said.

Do Ngoc Thong, a senior official of MOET, though admitting that textbooks show outdated statistics, said that textbooks cannot recompiled every year.

Source: Tienphong

 

 

Giáo viên phàn nàn về sách giáo khoa lỗi thời

Giáo viên và học sinh vẫn phải sử dụng sách giáo khoa có nội dung lỗi thời và thông tin không chính xác.

Sách giáo khoa lớp 12 nói rằng Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 500$ và Việt Nam là 1 quốc gia có thu nhập thấp. Thực tế con số thu nhập hơn 1000$ và Việt Nam là quốc gia có mức thu nhập trung bình.

Dân số Việt Nam đã đạt 91 triệu dân, nhưng sách giáo khoa lại nói rằng 84 triệu dân, con số của 10 năm trước.

Cũng theo Lê, sách giáo khoa nói rằng "dân số đang gia tăng nhanh chóng và Việt Nam có dân số trẻ". Cục Kế hoạch hóa gia đình và Dân số đã xác nhận rằng Việt Nam đã bước vào thời kỳ " dân số vàng:.

Sách giáo khoa lớp 11, khi đề cập đến các nền kinh tế phát triển đã không đề cập đến Trung Quốc, quốc gia có nền kinh tế vượt trội hơn các quốc gia khác để trở thành nền kinh tế tế lớn thứ hai trên thế giới.

Sách giáo khoa lớp 12 nói rằng Việt Nam có 5 sân bay quốc tế, trong khi thực tế, con số hiện tại là 11.

Tại sao các giáo viên không tự cập nhật thông tin và cung cấp số liệu tự cập nhật cho học sinh? Le nói rằng các giáo viên và học sinh cho rằng thêm vào sách giáo khoa là bắt buộc

Thậm chí nếu giáo viên muốn cập nhật thông tin, họ không thể tìm được nguồn thông tin đáng tin cậy. Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) không xác định các nguồn thông tin các giáo viên cần để tham khảo. Kết quả là, giáo viên tìm kiếm thông tin từ các nguồn khác nhau

Vũ Duy Sáu, 1 phụ huynh ở TP.HCM phàn nàn rằng con gái anh đang gặp khó khăn với các bài học về nuôi gia cầm.

"Tôi không hiểu tại sao học sinh tiểu học ở các thành phố cần học nuôi gia cầm" anh nói." Vì học sinh không thể thực hành việc nuôi gia cầm, nên chúng không thể hiểu được bài học"

Can gái anh Sáu, một học sinh lớp 5 phải học cách chăm sóc phụ nữ có bầu và bệnh viêm gan B, viêm não. Nhưng chúng không học về các bệnh phổ biến như cận thị và quai bị.

" Kết quả , một số học sinh thậm chí đi học mặc dù chúng đã bị quai bị" anh Sáu nói.

Đỗ Ngọc Thông , chuyên viên cao cấp của MOET, mặc dù thừa nhận rằng sách giáo khoa đưa ra các số liệu cũ, nói rằng sách giáo khoa không thể cải biên hàng năm.

 

Dịch bởi: duyennguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục