Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Hiệp hội chăn nuôi yêu cầu điều tra chống bán phá giá thịt gà Mỹ

Hiệp hội chăn nuôi yêu cầu điều tra chống bán phá giá thịt gà Mỹ

03/08/2015
Mức trung cấp

Animal husbandry association requests anti-dumping investigation of US chicken

The Southeast Region Livestock Association has asked the Prime Minister, the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Agriculture and Rural Development to conduct anti-dumping investigation against imported US chicken thighs.

The Association said that it had sent its staff to America to collect data on the prices of chicken and chicken products (legs, wings, breast ...) in the US market.

The average price for whole chickens at US supermarkets is VND200,000 ($9.5)/kg, but in Vietnam the price is only VND60,000-70,000 ($2.8-3.2)/chicken.

Similarly, in the US the price for a kilo of chicken thighs is VND60,000-70,000/kg ($2.8-3.2), but in Vietnam it is only VND20,000/kg ($0.9). The association said that the price difference is abnormal.

Chicken imports from the US are rising year on year and the price is getting cheaper, the association said. For example, the average price of US chicken thighs two years ago was at $1.2-1.5/kg but it was only $0.6-0.8/kg in the early months of 2015.

In addition, Vietnam did not import a large volume of pork in previous years, but now imported pork was at high level, pricing less than VND60,000/kg compared to VND100,000 for domestic products.

The livestock industry of other countries has more competitive advantages than Vietnam in terms of scale and breeding, not just in the cost of labor, technical skills, food and other expenses.

"The production cost of raising pigs in Vietnam is about VND36,000-VND38,000/kg and about VND26,000/kg of white chicken. If other countries have production cost 10% lower than Vietnam, the price for imported meat could not be half our prices,"  the association’s representative said.

The association’s vice chair - Mr. Le Van Quyet – questioned why chicken was transported from the US to Vietnam, and why, considering the freezing, storage cost, and import tax, the price in Vietnam is only 1/5 of that in America. While many importers explained that the prices of some products such as legs, wings, by-products of chicken in Vietnam are cheap because US consumers do not use these products, they are still sold in US supermarkets.

"Americans do not eat chicken thighs but why they sell chicken thighs?" Quyet said. The association supposed that the products have problem with quality, date of use or they were dumped to kill the livestock industry of Vietnam.

According to the Association, there are about 3,000 chicken farms in the southwestern region of Vietnam, with a total investment of VND6-8 trillion. Most farm owners have to borrow bank loans and incur bad debt because of consecutive losses.

With a monthly output of about 8 million chickens, the farmers suffer losses of VND80-VND90 billion. The loss has incurred for six consecutive months, and has reached up to VND500 billion.

Nguyen Minh Kha, who runs a large farm in Dong Nai province, said last year Vietnam imported around 80,000-90,000 of poultry meat, at the average price of VND27,000-VND28,000/kg. In the first half of 2015, more than 50,000 tons were imported, at the average price of VND17,000/kg.

Le Manh Cuong, another farm owner in Dong Nai, said that in 2013-2014, the prices of chicken was VND25,000-VND27,000/kg, up to VND37,000/kg at times.

But since 2015, the price has stayed at VND22,000-VND23,000/kg. Although farms have taken many measures to cut production costs by 15%, chicken farms still have to sell chicken VND4,000-VND5,000/kg below the production cost.

"The authorities should take measures to protect domestic producers; otherwise we cannot survive," Cuong said.

What are the problems?

Nguyen Thanh Phuong, from the Emives Livestock Co. said, each month Vietnam imported about 6,000 tons of chicken, which is equivalent to about 3 million chickens, accounting for over 30% of domestic production. At the current low import prices, the domestic livestock industry cannot survive, Phuong said.

Ms. Dieu Hoa, from Koyu & Unitek, also said that it was unusual that US imported chicken is sold for VND20,000/kg in Vietnam.

The wholesale price for US chicken is around VND17,000-VND18,000/kg, and according to Hoa, deducting the freezing cost of VND2000-VND3000/chicken, the price is only VND15,000/kg.

Deducting other costs like transport costs, import and export duties and preservation costs, from the US to Vietnam, the product costs just under VND10,000/kg.

"This price is cheaper than 1kg of chicken feed, so this kind of chicken certainly has problems," she said.

Some livestock enterprises said many US chicken exporters have very attractive promotion policies for Vietnamese importers: if they import 17 containers, they will receive one free container.

Nguyen Van Ngoc, Vice President of the Association, said some countries used below-quality chicken as fertilizer or animal feed. Was this kind of meat is exported to Vietnam?

He also said that poultry epidemics had occurred in some areas in the US. Is American chicken banned in Russia and Eastern Europe sent to Vietnam?

Many enterprises in the livestock sector share the opinion that the authorities do not have enough technical barriers to stop meat imports or control the quality imported meat.

$1 = VND21,000

Source: VIETNAMNET

 

 

Hiệp hội Chăn nuôi yêu cầu điều tra chống bán phá giá thịt gà Mỹ

Hiệp hội Chăn nuôi Khu vực Đông Nam Bộ đã yêu cầu Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với đùi gà Mỹ nhập khẩu.

Hiệp hội cho biết họ đã cử cán bộ đến Mỹ để thu thập dữ liệu về giá của thịt gà và các phần khác của gà (chân, cánh, ức... ) tại thị trường Mỹ.

Giá trung bình cho gà nguyên con tại các siêu thị Mỹ là 200.000 đồng/ kg, nhưng ở Việt Nam giá chỉ 60,000-70,000 đồng/ kg.

Tương tự như vậy, ở Mỹ giá cho một kg đùi gà là 60,000-70,000 đồng/ kg nhưng ở Việt Nam chỉ là 20.000 đồng/ kg. Hiệp hội cho rằng, chênh lệch giá như thế này là bất thường.

Số lượng Thịt gà nhập khẩu từ Mỹ đang tăng lên so với năm trước và giá cả thì ngày càng rẻ hơn, hiệp hội cho biết. Ví dụ, giá trung bình của đùi gà Mỹ hai năm trước ở mức 1,2-1,5 USD/ kg nhưng hiện tại chỉ có 0,6-0,8 USD/ kg trong những tháng đầu của năm nay.

Ngoài ra, Việt Nam đã không nhập khẩu một khối lượng lớn thịt lợn trong những năm trước đó, nhưng bây giờ số lượng thịt lợn nhập khẩu đang ở mức cao, thì giá chỉ khoảng 60.000 đồng/ kg, thấp hơn so với giá thịt lợn trong nước là 100.000 đồng.

Ngành công nghiệp chăn nuôi của các nước khác có lợi thế cạnh tranh hơn so với Việt Nam cả về quy mô và việc chăn nuôi, chứ không chỉ ở chi phí lao động, kỹ thuật, thực phẩm và các chi phí khác.

"Chi phí sản xuất chăn nuôi lợn ở Việt Nam là khoảng 36.000 đồng - 38.000 đồng/ kg và khoảng 26.000 đồng/ kg gà trắng. Nếu các nước khác có chi phí sản xuất thấp hơn 10% so với Việt Nam, giá thịt nhập khẩu không thể chỉ bằng một nửa giá của chúng tôi" đại diện của hiệp hội cho biết.

Phó chủ tịch của hiệp hội - Ông Lê Văn Quyết đặt ra câu hỏi tại sao gà đã được vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam và xét việc đóng gói, chi phí lưu trữ, thuế nhập khẩu, tại sao giá gà tại Việt Nam chỉ là 1/5 rằng ở Mỹ. Trong khi nhiều nhà nhập khẩu giải thích rằng giá của một số sản phẩm như chân, cánh, các sản phẩm thịt gà khác tại Việt Nam có giá rẻ vì người tiêu dùng Mỹ không sử dụng các sản phẩm này, nhưng chúng vẫn đang được bán tại các siêu thị tại Mỹ.

"Người Mỹ không ăn đùi gà nhưng tại sao họ lại bán đùi gà?" ông Quyết nói. Hiệp hội cho rằng các sản phẩm có vấn đề về chất lượng, ngày sử dụng hoặc họ đã bán phá giá để giết chết ngành chăn nuôi của Việt Nam.

Theo Hiệp hội, có khoảng 3.000 trang trại nuôi gà ở vùng tây nam bộ của Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 6-8 nghìn tỷ đồng. Hầu hết các chủ trang trại phải vay ngân hàng và chịu nợ xấu vì thua lỗ liên tiếp.

Với sản lượng hàng tháng khoảng 8 triệu con gà, các nông dân bị thiệt hại khoảng 80 - 90 tỷ đồng. Sự thua lỗ này đã phát sinh trong sáu tháng liên tục và đã lên tới 500 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Kha, người điều hành một trang trại lớn ở tỉnh Đồng Nai, cho biết năm ngoái Việt Nam nhập khẩu khoảng 80,000-90,000 thịt gia cầm, với mức giá trung bình là 27,000 - 28.000 đồng/ kg. Trong nửa đầu năm 2015, hơn 50.000 tấn được nhập khẩu, với mức giá trung bình 17.000 đồng/ kg.

Ông Lê Mạnh Cường, một chủ trang trại khác ở Đồng Nai, cho biết rằng trong năm 2013-2014, giá gà là khoảng 25.000 - 27,000 đồng/ kg, có lúc lên đến 37.000 đồng/ kg.

Nhưng kể từ năm 2015, giá đã trở về mức 22.000 đồng - 23,000 đồng/ kg. Mặc dù các trang trại đã có nhiều biện pháp để cắt giảm chi phí sản xuất đến 15%, nhưng họ vẫn phải bán rẻ hơn 4.000 đồng - 5.000 đồng cho gà nguyên con mỗi kí, thấp hơn chi phí sản xuất.

"Các cơ quan chức năng cần có các biện pháp để bảo vệ người sản xuất trong nước; nếu không chúng tôi không thể sống sót" ông Cường nói.

Vấn đề là gì?

Ông Nguyễn Thanh Phương, từ Công ty Chăn nuôi Emives cho biết, mỗi tháng Việt Nam nhập khẩu khoảng 6.000 tấn thịt gà, tương đương với khoảng 3 triệu con gà, chiếm hơn 30% sản lượng trong nước. Ở mức giá nhập khẩu thấp như hiện nay, ngành chăn nuôi trong nước không thể tồn tại, ông Phương nói.

Bà Diệu Hoa, từ Koyu & Unitek, cũng nói rằng là rất không bình thường khi mà gà nhập khẩu từ Mỹ đang được bán với giá khoảng 20.000 đồng/ kg ở Việt Nam.

Giá bán buôn cho gà Mỹ là khoảng 17.000 đồng - 18.000 đồng/ kg, và theo bà Hòa, trừ chi phí đông lạnh là 2000 - 3000 đồng/ con, thì giá chỉ khoảng 15.000 đồng / kg.

Khấu trừ các chi phí khác như chi phí vận chuyển, thuế xuất nhập khẩu và chi phí bảo quản, từ Mỹ đến Việt Nam, giá thành sản phẩm chỉ dưới 10.000 đồng/ kg.

"Giá này rẻ hơn so với 1kg thức ăn cho gà vì vậy loại gà chắc chắn có vấn đề" cô nói.

Một số doanh nghiệp chăn nuôi cho biết nhiều nhà xuất khẩu thịt gà của Mỹ có chính sách khuyến mãi rất hấp dẫn đối với các nhà nhập khẩu Việt Nam: nếu họ nhập khẩu 17 container, họ sẽ được tặng một container miễn phí.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội, cho biết một số nước không sử dụng thịt gà chất lượng thấp do dùng chất kháng sinh hay thức ăn tổng hợp. Liệu có phải những loại thịt được xuất khẩu sang Việt Nam?

Ông cũng cho rằng, các dịch bệnh gia cầm đã xảy ra ở một số khu vực ở Mỹ. Có phải thịt gà Mỹ bị cấm ở Nga và Đông Âu đã gửi đến Việt Nam?

Nhiều doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi có chung quan điểm rằng chính quyền không có đủ biện pháp pháp lý để ngăn chặn nhập khẩu thịt hoặc kiểm soát chất lượng thịt nhập khẩu.

1 $ = 21.000 đồng

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục