1. kinetic   | kɪˈnetɪk |
cụm từ hay gặp:
- kinetic energy

Ex: Kinetic energy is shown in body movements including growth and physical activities.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. landfill   | ˈlændfɪl |
cụm từ hay gặp:
- landfill gas/ waste/ rubblish/ space
- landfill site/ tax/ operator

Ex: There are serious scientific issues involved in the debate over landfill sites and global warming.

..................................................................................................................................................................................................................................
 
3. macroeconomics   | ˌmækrəʊˌiːkəˈnɒmɪksɪz |
từ liên quan: microeconomics 

Ex: The UK macroeconomics show that there will not be enough people to fulfil the work that needs to be alone.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. narrative   | ˈnærətɪv |
từ đồng nghĩa: account, story
cụm từ hay gặp:
- interrupt/ write/ create/ construct a narrative
- a chronological/ linear/ autobiographical narrative

Ex: Sloan began his narrative with the day of the murder

5. obese   | əʊˈbiːs |
từ đồng nghĩa: overweight
cụm từ hay gặp:
- grossly/ serverely/ extremely obese
- morbidly/ clinically obese
- an obese patient/ child/ man/ woman
- become obese
- deemed/ considered obese

Ex: Obese people tend to have higher blood pressure than lean people

..................................................................................................................................................................................................................................

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

Xem bài học cũ