Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Học sinh nhỏ tuổi ở Việt Nam cải thiện kỹ năng đọc sách

Học sinh nhỏ tuổi ở Việt Nam cải thiện kỹ năng đọc sách

24/05/2016
Mức căn bản

Young Vietnamese students improving reading abilities

Vietnamese students in grades one, two and three have shown signs of improving their reading skills, the Ministry of Education and Training (MOET) reported. — Photo voh.com.vn

Most notably, when tasked with reading familiar words and reading aloud, students performed better than standard criteria set by the ministry.

These were the results of MOET's early grade reading assessments (EGRA), which tested more than 3,000 randomly-selected students in three grades from 112 primary schools in the northern provinces of Dien Bien and Lao Cai; central provinces of Quang Tri and Nghe An; Central Highlands province of Gia Lai; and southern province of Vinh Long.

Each student took an oral test with a surveyor, which took less than 15 minutes, to measure basic foundation skills for literacy acquisition such as recognising letters of the alphabet, reading simple words, understanding sentences and paragraphs, and listening with comprehension.

EGRA, an oral student assessment following international standards, has been applied in 60 countries and 80 languages all over the world.

The survey revealed that students find it difficult to read the names of letters and to read aloud words that they had written down – revealing shortcomings in comprehension.

The results of reading comprehension, listening with comprehension and dictation still remain low, especially in the first-grade group, said Associate Professor Vu Thi Thanh Huong, a representative from MOET's School Education Quality Assurance Project (SEQAP).

The survey also revealed major differences in the abilities of first-grade students from ethnic groups. However, the gaps are less visible in groups of second-grade and third-grade students.

In addition, ethnic minority students, particularly those from Gia Lai Province, have made significant progress in grade three.

According to Tran Dinh Thuan, deputy head of MOET's Primary Education Department and SEQAP management board director, said the new student assessment shows accurate results for specific reading skills and elements that affect the reading skill development of children in early primary grades.

The survey's results also serve as a basis for MOET to make necessary adjustments to enhance students' reading skills when they take Vietnamese lessons.

"After two assessments, we found that the reading skills of Vietnamese students are very good," he said.

It is time to review whether the standards set by MOET, especially those in reading comprehension, are suitable for students. The assessment also helps teachers to alter their teaching methods and organisations in line with students' abilities, he added. 

Source: Vietnam News

 

 

Học sinh nhỏ tuổi Việt Nam cải thiện kĩ năng đọc sách

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) cho biết: Học sinh lớp 1, 2 và 3 đã có dấu hiệu cải thiện khả năng đọc sách.

 Ảnh voh.com.vn

Đặc biệt hơn, khi được giao nhiệm vụ đọc những từ quen thuộc và đọc thật to, học sinh thể hiện tốt hơn tiêu chuẩn của bộ.

Đó là kết quả của việc đánh giá mức độ đọc (EGRA) của MOET, kiểm tra trên 3,000 học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên ở ba cấp bậc từ 112 trường tiểu học ở các tỉnh phía bắc như Điện Biên va Lào Cai; các tỉnh miền trung Quảng Trị và Nghệ An; tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai; và tỉnh phía nam như Vĩnh Long.

Mỗi học sinh đã làm một bài thi vấn đáp, phải mất ít hơn 15 phút, để kiểm tra những kĩ năng cơ bản cho việc đọc viết: như khả năng nhận biết chữ cái của bảng chữ cái, đọc những từ ngữ đơn giản, hiểu câu và các đoạn văn, nghe với đúng khả năng hiểu.

EGRA, một bài vấn đáp đánh giá học sinh theo tiêu chuẩn quốc tế, đã được ứng dụng ở 60 quốc gia và 80 ngôn ngữ trên toàn thế giới.

Nghiên cứu tổng quát tiết lộ rằng học sinh thấy khó khăn để đọc tên chữ cái và đọc nhanh các từ mà chúng viết ra - thiếu sót trong mức độ hiểu.

Những kết quả của mức độ đọc hiểu, nghe hiểu và chính tả vẫn ở mức thấp, đặc biệt ở cấp một, theo phó giáo sư Vũ Thị Thanh Hương, một đại diện tiêu biểu từ dự án đảm bảo chất lượng giáo dục (SEQAP) của MOET's.

Nghiên cứu chung còn cho thấy những khác biệt lớn trong khả năng của học sinh cấp một đến từ các vùng dân tộc. Tuy nhiên, nhưng lỗ hổng ít bị nhìn thấy ở học sinh cấp hai và cấp 3.

Thêm vào đó, học sinh dân tộc thiểu số, đặc biệt đến từ tỉnh Gia Lai, đã có sự tiến bộ đáng kể ở cấp ba.

Theo ông Trần Đình Thuận, phó cục trưởng cục quản lí giáo dục tiểu học của MOET's và giám đốc quản lí ban SEQAP, theo đánh giá học sinh mới thể hiện chính xác kết quả cho kĩ năng đọc hiểu và những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kĩ năng đọc của trẻ em ở cấp đầu tiên.

Những kết quả nghiên cứu chung cũng đáp ứng như một nền tảng cho MOET điều chỉnh thiết yếu để nâng cao kĩ năng đọc cho học sinh khi chúng học những tiết Tiếng Việt.

"Sau hai đánh giá, chúng tôi nhận thấy rằng kĩ năng đọc của học sinh Việt Nam là rất tốt". ông ấy nói.

Đã đến lúc xem xét lại các tiêu chuẩn đặt ra bởi MOET, đặc biệt những cái ở mức độ đọc hiểu, phù hợp cho học sinh. Đánh giá cũng giúp giáo viên thay đổi phương pháp dạy và tổ chức theo đúng khả năng của học sinh, ông nói thêm.

 

Dịch bởi: Thuytrang

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục