Bài viết liên quan:

Học tiếng Anh theo chủ đề phổ biến | Cái chết của những cây cổ thụ

Death Of An Ancient Tree

The oldest tree in the world died one day in 1964. Its name was Prometheus, and Donald Currey cut it down. It was not only the oldest tree, but the oldest living thing ever recorded. Currey wasn’t an un-caring logger or farmer making room for crops. He was a 30-year-old graduate student doing research into climate change throughout history.

Trees are windows into the past. By studying the spaces between the rings that form each year, we can learn something about the experience of each tree during that period of its life. Was it warmer or colder? Was it wetter or drier? In this way, trees are repositories of earth history.

Currey wasn’t planning on killing any trees. He had a special drill to remove samples from trees without cutting them down. That was the plan, but his drill got stuck in the first tree that he found. This was an irreplaceable drill from Sweden, and without it, his research would have to stop. Currey didn’t know what to do and went looking for help. A local park ranger told him, don’t worry, there are dozens of these trees in the park. We’ll just cut it down and remove your drill. Neither Currey nor the park ranger knew that Prometheus was a special tree when they killed the oldest life form known on earth. At the time, they had no idea just how old it was.

After retrieving his drill, Currey took a look at the rings inside. Each ring corresponded to a year of the tree’s life. By the end of the day, he had counted 1,000 years back in history. By the middle of the 2nd day, he had counted to 2,000 and he wasn’t even half-way finished. By the end, he counted a grand total of 4,844 rings. This tree had lived to nearly 5,000 years.

Currey was horrified. He was responsible for killing the oldest living tree in the world. There was an uproar around the country and people called him a murderer. Currey was apparently so disturbed, he stopped studying trees or anything living for that matter. He spent the rest of his career studying salt flats.

Currey probably never let go of the past or forgave himself for what he had done. More than 20 years later, he was being interviewed by a TV reporter about his salt flat research, when he was asked, “Aren’t you the Currey who cut down the oldest tree in the world?” Mid-interview, Currey turned his back and ran.

Source: Deep English

 

 

 

Cái chết của những cây cổ thụ

Cây cổ thụ nhất trên thế giới qua đời vào một ngày trong năm 1964. Tên của nó là Prometheus, và Donald Currey là người đã hạ nó xuống. Nó không chỉ là cái cây lâu đời nhất, mà còn là sinh vật sống lâu đời nhất từng được ghi nhận. Currey không phải là một không phải là người đốn gỗ hay là nông dân chăm sóc cho cây trồng. Anh là một sinh viên đại học 30 tuổi làm nghiên cứu biến đổi khí hậu xuyên suốt lịch sử.

Những cái cây là cửa sổ vào quá khứ. Bằng cách nghiên cứu các không gian giữa các vòng gỗ hình thành mỗi năm, chúng ta có thể tìm hiểu về những trải nghiệm của từng cây trong giai đoạn của cuộc sống của nó. Thời tiết nóng lên hoặc lạnh hơn? Không khí ẩm ướt hay khô? Bằng cách này, những cái cây là nơi chứa đựng lịch sử trái đất.

Currey không có kế hoạch giết chết bất kỳ cái cây nào. Anh có một mũi khoan đặc biệt để lấy mẫu từ cây mà không cần cưa chúng ra. Đó là kế hoạch, nhưng cái khoan của anh đã bị mắc kẹt trong cái cây đầu tiên mà anh tìm thấy. Đây là một loại khoan không thể thay thế của Thụy Điển, và không có nó, nghiên cứu của ông sẽ phải dừng lại. Currey đã không biết phải làm gì và đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Một công viên kiểm lâm địa phương nói với anh, đừng lo lắng, có hàng tá cây trong công viên. Chúng ta chỉ cần cắt nó xuống và lấy cái khoan của anh ra. Cả Currey và kiểm lâm viên đều không biết rằng Prometheus là một cái cây đặc biệt khi họ hạ sinh vật sống lâu đời nhất được biết đến trên trái đất. Vào thời điểm đó, họ không hề biết cái cây đó bao nhiêu tuổi.

Sau khi lấy khoan của mình, Currey nhìn vào những vòng tròn bên trong. Mỗi vòng tương ứng với một năm trong cuộc đời của cây. Đến cuối ngày, anh đã tính được 1.000 năm lịch sử trở về trước. Vào giữa ngày thứ 2, anh đã đếm đến 2000 và anh thậm chí chưa đếm xong một nửa. Cho đến khi kết thúc, anh tính tổng cộng được 4.844 vòng. Cái cây này đã sống tới gần 5.000 năm.

Currey đã rất kinh hãi. Anh là người chịu trách nhiệm cho việc triệt hạ cây sống lâu đời nhất trên thế giới. Có một sự náo động trên khắp đất nước và mọi người gọi anh là một kẻ giết người. Currey dừng học về cây hay bất cứ sinh vật sống nào khác. Anh đã dành phần còn lại của sự nghiệp nghiên cứu về các sa mạc có muối.

Currey không bao giờ quên đi quá khứ hay tha thứ cho chính mình vì những gì mà anh đã làm. Hơn 20 năm sau đó, anh đã được phỏng vấn bởi một phóng viên truyền hình về nghiên cứu muối ở sa mạc của ông, khi được hỏi "Có phải anh chính là Currey người đã chặt cái cây lâu đời nhất trên thế giới không ?" Mid - phỏng vấn, Currey đã quay lưng lại và bỏ chạy.

 

Dịch bởi: cepquynh