Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Overpopulation

Overpopulation

Overpopulation is a real problem. It could kill the Earth. Very soon, there will be too many people and not enough land.

There won’t be enough farms to grow food for everyone. We’ll eat all of the fish in the sea. And our pollution will cause more global warming. I think we are in a very serious situation.

I don’t know what the answer is. Our leaders don’t seem too worried. They never see the bigger picture. The world’s population is exploding, and explosions cause great damage.

More and more people are living longer and longer. We have better medicines. Our scientists have found cures to many diseases. There are many reasons. What we really need to do is think about how overpopulation is damaging the Earth.

Source: Listen A Minute

 

 

Bùng nổ dân số

Bùng nổ dân số thực sự là một vấn đề. Nó có thể hủy diệt Trái đất. Rất sớm thôi, con người sẽ nhiều hơn và không đủ đất.

Các trang trại sẽ không đủ để trồng cây lương thực cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ ăn hết cá trong đại dương. Và sự ô nhiễm của chúng ta là nguyên nhân gây nên hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tôi nghĩ chúng ta đang ở một tình huống nghiêm trọng.

Tôi không biết câu trả lời gì. Các lãnh đạo của chúng ta dường như không quan tâm lắm. Họ chưa bao giờ thấy được bức tranh toàn cảnh. Dân số thế giới đang bùng nổ và bùng nổ gây ra thiệt hại rất lớn.

Nhiều người có tuổi thọ ngày càng dài hơn. Chúng ta có các loại thuốc tốt hơn. Các nhà khoa học của chúng ta tìm được thuốc đặc trị một số bệnh tật. Đó là một số lý do. Những gì chúng ta cần là suy nghĩ như thế nào về việc bùng nổ dân số gây tác hại lớn đến Trái đất.

 

Dịch bởi: AdamDuong