Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | e-mail

e-mail

E-mail certainly keeps me busy. I never used to write as many letters as I do now. In the good old days before computers, we wrote real letters, with paper and envelopes.

I wrote one or two letters a week. But now, with e-mail, my in-box is never empty. There’s always someone mailing me. I would like just one day where I’m free of e-mail.

The sad thing is, very few mails I get are interesting. I get loads of spam – junk mail trying to sell me things I don’t want. I also get lots of mail from people asking me to do stuff.  Do this, do that, reply ASAP. It’s too much sometimes.

The one good thing about e-mail is that you can get things done quickly. I can e-mail a company in another country and they can mail me back in two minutes.

Source: Listen A Minute

 

 

Thư điện tử

Thư điện tử hoàn toàn giữ cho tôi bận rộn. Tôi chưa bao giờ từng viết nhiều lá thư như tôi đang làm bây giờ. Khoảng thời gian trước khi máy tính xuất hiện, chúng tôi viết thư với giấy và phong bì.

Tôi viết một hoặc hai lá thư mỗi tuần. Nhưng bây giờ có thư điện tử thì hộp thư của tôi không bao giờ rỗng. Luôn có một số người gửi thư cho tôi. Tôi muốn một ngày hoàn toàn không có thư điện tử nào gửi đến.

Điều đáng buồn là chỉ có một vài thư mà tôi cảm thấy thú vị. Tôi nhận được vô số tin nhắn rác- thư rác liên tục gửi cho tôi những thứ mà tôi không hề muốn. Tôi cũng nhận được nhiều thư hỏi tôi về những điều vớ vẩn. Làm điều này, điều kia, trả lời ngay lập tức. Tôi bắt gặp khá nhiều những nội dung như vậy.

Có một điều hữu ích về thư điện tử là bạn có thể nhận được nhiều thứ cùng một lúc nhanh chóng. Tôi có thể gửi thư cho công ty nước khác và họ cũng có thể gửi thư lại tôi chỉ trong một vài phút.

 

Dịch bởi: lamthihoa