Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Ảnh đại diện (Avatars)

Avatars

Most people know the word 'avatar'. Perhaps we all saw the movie with the same name. Avatars are becoming a normal part of our life.

Well... I should say our online life. Almost everywhere you go on the Internet you see avatars. Sometimes it's a website asking you to make an avatar, and other times it's people's real avatars.

Do you have one? Or two, or three? I see a lot of avatars that are kind of cute and look like Japanese anime. One of the most popular things is to choose an animal as an avatar. I always take a long time to choose my avatar.

It's important to make one I really like. It has to be funny. I also like avatars that move. All of the best avatars I've seen move. They are usually very funny, and clever.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Ảnh đại diện

Hầu hết mọi người biết từ 'Avatar '. Có lẽ tất cả chúng tôi đã xem bộ phim cùng tên. Avatar đang trở thành một phần bình thường của cuộc sống chúng tôi.

Vâng... Tôi nên nói cuộc sống ảo của chúng tôi. Hầu như bạn thấy ảnh đại diên trên Internet ở khắp mọi nơi . Đôi khi một trang web yêu cầu bạn tạo một avatar, và lần khác avatar chính thức là của người đó .

Bạn có một? Hoặc hai, hoặc ba? Tôi nhìn thấy rất nhiều avatar có dạng dễ thương và trông giống như phim hoạt hình Nhật Bản. Một trong những điều phổ biến nhất là chọn một loài động vật làm avatar. Tôi luôn luôn phải mất một thời gian dài để lựa chọn avatar cho mình .

Điều quan trọng là nó thực sự làm tôi thích. Nó có vẻ buồn cười. Tôi cũng thích nhữngi avartar động. Tôi thấy sự chuyển động tất cả các đại diện đẹp nhất . Chúng thường rất hài hước và thông minh.

 

Dịch bởi: tranthuytrang