Bài viết liên quan:

Nghe tiếng Anh theo chủ đề phổ biến | Chủ đề: Chia làm đôi

Cut In Half

For Jews and Christians, the parable of King Solomon and the baby is a famous one. Two women came to the king fighting over the same baby. They both claimed to be the baby’s mother and asked the king to be the judge. Solomon said the only fair thing to do would be to cut the baby in half.

One woman agreed to the plan, but the other refused. She was horrified at the idea and said she would give the baby to the other woman in order to save the infant’s life. The wise king Solomon heard this response and knew that he had found the baby’s true mother.

The parable of Solomon and the baby is a cross-cultural story. In fact, there is an almost identical Buddhist parable. Before the Buddha became the Buddha, he lived many past lives. In one of these past lives, he was a wise sage. Two women came to the sage arguing over who was the baby’s true mother.

The sage said the only fair thing to do was to play tug of war. He drew a line on the ground and told one woman to grab the baby’s head and the other to grab the baby’s feet. The women were told to pull the baby to their side of the line. The winner would get the baby. Of course, the baby screamed out, and, of course, the true mother showed her true colors when she gave up her claim on the baby in order to keep the baby from getting hurt.

Both of these parables teach the same lesson that true love means sacrifice. If we truly love someone, we sometimes need to let that person be free. Unfortunately, real life doesn’t always work that way. In recent news, a German man decided that sacrifice wasn’t his thing.

After breaking up with his wife, he cut all of their possessions in half just to spite her. Four dining chairs, a sofa, a car, a computer and even an iPhone were all cut in half. “Thank you for 12 ‘beautiful years,’ Laura! You’ve really earned half,” he wrote in a message. In English, men sometimes refer to their wives as their better half. In this situation, that’s true in more ways than one!

Source: Deep English

 

 

CHIA LÀM ĐÔI

Đối với người Do Thái và người Cơ Đốc giáo , câu chuyện ngụ ngôn của vua Solomon và đứa trẻ là một trong những câu chuyện nổi tiếng . Hai người phụ nữ đến chỗ đức vua tranh chấp xem đứa bé giống ai . Họ đều tự nhân mình là mẹ đứa bé và yêu cầu nhà vua phán xét . Solomon nói chỉ có một cách công bằng cho điều này là hãy chia đôi đứa trẻ ra .

Một người phụ nữ đồng ý nhưng người kia thì từ chối. Bà ta phản đối ý kiến và nói bà muốn đưa đứa bé cho người phụ nữ kia để tiết kiệm chi phí của trẻ sơ sinh . Với sư khôn ngoan vua Solomon nghe câu trả lời này và biết rằng ông đã tìm ra đúng mẹ của đứa trẻ .

Câu chuyện ngụ ngôn của Solomon và đứa trẻ là một câu chuyện xuyên văn hóa . Trong thực tế ,Phật giáo có một câu chuyện nổi tiếng gần như giống hệt . Trước khi thành Phật, Ngài đã sống nhiều khiếp quá khứ. Một trong những kiếp trong quá khứ, Ngài là một tôn giả sáng suốt. Hai người đàn bà đến chỗ tôn giả và tranh cãi ai mới là mẹ thật sự của đứa trẻ .

Tôn giả nói rằng chỉ có 1 cách công bằng cho việc này là chơi trò kéo co. Ông vẽ một đường thẳng trên mặt đất và nói một người phụ nữ túm lấy đầu đứa trẻ và người kia tím lấy chân . Người phụ nữa được yêu cầu kéo đứa trẻ qua vạch về phía mình . Người chiến thắng sẽ lấy đứa trẻ . Đương nhiên đứa trẻ sẽ khóc thét và đương nhiên, người mẹ thật sự thể hiện đúng màu của sự thật khi bà từ bỏ yêu cầu về đứa trẻ giữ cho đứa bé không bị thương.

Cả 2 câu chuyện ngụ ngôn đều dạy bài học giống nhau rằng tình yêu đích thực có nghĩa là hy sinh. Nếu chúng ta thật sự yêu ai đó , Chúng cần giữ cho người đó được tự do . Thật không may ,Thực tế cuộc sống luôn không làm theo cách đó. Trong những tin gần đây, một người đàn ông Đức quyết định tế lễ những điều không phải của ông.

Sau khi chia tay với vợ mình, ông ta chia tất cả tài sản của họ làm 2 để chọc giận vợ. Bốn cái ghế ăn, một ghế sofa, một xe hơi , một máy tính và kể cả Iphone tất cả đều được chia đôi . Cám ơn em vì 12 năm hạnh phúc , Laura! em xứng đáng có một nửa ", ông ta viết trong một tin nhắn . Ở Anh, đàn ông thường cho rằng vợ của họ nhiều hơn một nửa . Trong trường hợp này , điều đó đúng theo nhiều cách !

 

Dịch bởi: tranthuytrang