Bài viết liên quan:

Nghe tiếng anh theo chủ đề phổ biến | Rủi ro (Risk)

Risk

Risk is an interesting thing. It is a part of many of our decisions each day. We rarely think about risk, but all of us weigh up risks before we do something.

Some risks are simple, but potentially deadly. Do I run across the road now or wait for the green signal? Is it OK to eat this old fish?

Other risks are more obvious, like when we invest money. The person in the bank even tells you about the risks and makes a risk profile of you.

One financial manager told me I was a cautious risk taker, and then I invested in high-risk products. We can also take risks with our family and friends.

Do you risk telling your mother you just broke her precious vase, or do you keep it a secret? Yes, risk is everywhere. It’s a part of life.

Source: Listen A Minute

 

 

Rủi ro

Rủi ro là một điều thú vị. Nó là một phần của nhiều quyết định của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta ít khi nghĩ về rủi ro, nhưng tất cả chúng ta cân nhắc rủi ro trước khi chúng ta làm một điều gì đó.

Một số rủi ro là đơn giản, nhưng tiềm ẩn chết người. Tôi chạy qua đường ngay bây giờ hoặc chờ đợi các tín hiệu màu xanh lá cây? Có ổn không để ăn món cá ươn này.

Rủi ro khác rõ ràng hơn, như khi chúng ta đầu tư tiền. Người trong ngân hàng thậm chí nói với bạn về rủi ro và làm hồ sơ rủi ro của bạn

Một giám đốc tài chính nói với tôi rằng tôi là một người thận trọng thích mạo hiểm, và sau đó tôi đã đầu tư vào các sản phẩm kém an toàn. Chúng tôi cũng có thể chấp nhận rủi ro cùng với gia đình và bạn bè

Bạn mạo hiểm kể cho mẹ bạn nghe chỉ cần bạn phá vỡ chiếc bình quý báu của bà ấy? Vâng, rủi ro ở khắp nơi. nó là một phần của cuộc sống.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198