Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Dân số (Population)

Population

The world’s population is getting bigger and bigger. There’s a population explosion in some countries. I’m not sure if this is good or bad.

The Earth can only support a limited number of people. One day, the world’s population will be too big to feed everyone.

When that happens, we’ll have food wars and water wars. Many years ago, the population was controlled by famines, a shorter lifespan, disease and other natural causes.

We are richer now and so we can control how long we live. This is already causing problems in some countries. Japan, for example, has almost more retired people than working people.

This means workers can’t make enough money to look after old people.

Source: Listen A Minute

 

Dân số

Dân số thế giới trở nên ngày càng đông. Có bùng nổ dân số ở một số nước. Tôi không chắc rằng liệu điều này tôi hay xấu

Trái Đất chỉ có thể hổ trợ số lượng dân số có hạn. Một ngày nào đó, dân số thế giới sẽ lớn đến nỗi không thể nuôi tất cả mọi người.

Khi điều đó xảy ra, chúng ta sẽ có cuộc tranh dành thực phẩm và tranh dành nước. Nhiều năm trước đây, dân số đã được kiểm soát bởi bởi đói kém, tuổi thọ thấp hơn, bệnh tật và các nguyên nhân tự nhiên khác.

Chúng ta được phong phú hơn bây giờ do đó chúng ta có thể kiểm soát chúng ta sống được bao lâu. Điều này đã gây ra vấn đề ở một số nước . Nhật Bản chẳng hạn hầu như nhiều người đã nghỉ hưu hơn người đang làm việc

Điều này có nghĩa là công nhân không thể làm đủ tiền để chăm sóc người già.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198