Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Khuyết tật (Disability)

Disability

I think disability can be a difficult thing to understand. It's a word that means many different things. A disability can affect people's body, intelligence and emotions.

It makes it more difficult for people to do everyday things properly. Disabled people might tell us something different. Many people with disabilities show us how strong the human spirit is.

There are so many people who have been badly injured in accidents, or who were disabled from birth, who are world-class athletes or excel in other areas.

It must be hard to deal with disability if it comes to you suddenly. In richer countries, there are support systems to help these people. In poorer countries, they can have a really tough time. Hopefully this will change one day.

Source: Listen A Minute

 

 

Khuyết tật

Tôi nghĩ khuyết tật là chuyện khó có thể để hiểu. Đó là một từ mà nghĩa có nhiều điều khác nhau. Khuyết tật có thể ảnh hưởng đến cơ thể, trí tuệ và cảm xúc của mọi người

Nó làm khó thêm cho người làm những việc hằng ngày đúng cách. Người khuyết tật có thể nói với chúng ta một điều gì đó khác nhau. Nhiều người khuyết tật chỉ cho chúng ta biết tinh thần con người vững mạnh như thế nào

Có rất nhiều người bị thương nặng trong các vụ tai nạn, hoặc những người bị khuyết tật bẩm sinh, là những vận động viên đẳng cấp quốc tế hoặc xuất sắc trong các lĩnh vực khác.

Rất khó để có thể giải quyết thương tật nếu nó đến với bạn bất ngờ. Ở những quốc gia giàu, có hệ thống hỗ trợ để giúp đỡ những người này. Ở những nước nghèo, họ có thể có một thời gian thật sự khó khăn. Huy vọng rằng điều này sẽ thay đổi một ngày nào đó.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198