Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến- Kỳ nghỉ (Holidays)

Holidays

I love holidays. They are the best thing in the world. The only problem is they are always too short. Even summer holidays at school aren't long enough.

I recently had an eight-week holiday and it flew by. It seems as though time goes quickly when we are on holiday, and slowly when we are at school or work.

I always really look forward to holidays – even one-day holidays are great. I live in a country that has many national holidays, so there's always a break around the corner.

I feel sorry for some workers who only get two or three weeks holiday a year. They can't do anything or go anywhere. I love holidays even if I don't go away.

Staying at home is just as good as going on holiday somewhere. Sometimes going on holiday is stressful.

Source: Listen A Minute

 

 

Kỳ nghỉ

Tôi yêu ngày lễ. Chúng là những điều tốt nhất trên thế giới. Vấn đề duy nhất là chúng luôn quá ngắn. Ngay cả kỳ nghỉ hè ở trường cũng không đủ dài.

Gần đây tôi đã có một kỳ nghỉ 8 tuần và nó trôi qua nhanh. Dường như là thời gian trôi qua nhanh hơn khi chúng ta nghỉ lễ, và chậm hơn khi chúng ta đi học hoặc đi làm.

Tôi thực sự luôn mong chờ đến ngày lễ - thậm chí những kỳ nghỉ một ngày cũng tuyệt. Tôi sống ở một đất nước có nhiều ngày quốc lễ, do đó không khí luôn náo nhiệt quanh góc phố.

Tôi cảm thấy tiếc cho những người lao động chỉ có hai hoặc ba tuần nghỉ lễ trong một năm. Họ không thể làm gì hoặc đi đâu.  Tôi thích ngày lễ mặc dù tôi không đi đâu nữa.

Ở nhà vào ngày lễ cũng vui như là đi đâu đó. Đôi lúc đi nghỉ mát cũng căng thẳng 

Dịch bởi: Hoài Thương