Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Airports

Airports

Aren’t airports strange places? There’s so much happening in them. People coming, people going; people crying with sadness because they’re going away, people crying with joy because they’ve arrived.

Big airports are almost like small towns. It seems like you walk across a town by the time you check in and get to your departure gate. The thing I like most about airports is people watching.

There are people from all over the world. I also like how everything fits and works together. You check your luggage in and then it disappears, before you see it again at the next airport.

I still think airports need improving. There’s not a lot to do there. Airports really need to have an entertainment area so people can kill time.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Các sân bay

Các sân bay có phải là nơi xa lạ không? có rất nhiều thứ diễn ra ở đó. Mọi người đến, đi; có người khóc với nỗi buồn vì sắp đi xa, có người khóc với niềm vui vì họ đã đến.

Những sân bay lớn là gần giống với thị trấn nhỏ. Nó giống như bạn đi bộ băng qua một thị trấn trong thời gian bạn ghi tên đăng ký và nhận được đến cửa ra máy bay. Điều mà tôi thích nhất ở sân bay là quan sát mọi người.

Có nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng thích cái cách mà mọi thứ phù hợp và làm việc cùng nhau. Bạn kiểm tra hành lý của bạn và rồi nó biến mất, trước khi bạn nhìn thấy nó lần nữa ở sân bay kế tiếp.

Tôi vẫn nghĩ rằng các sân bay cần cải thiện. Không có nhiêu thứ để làm ở đó. Các sân bay thực sự cần phải có một nơi giải trí để mọi người có thể giết thời gian.

 

Dịch bởi: Huongscarlet