Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Spring

Spring

Spring is a time for doing things. It seems everyone is full of energy. The days become warmer so everyone spends more time outside. Winter is finishing, so the countryside becomes greener.

I love watching the new flowers in my garden in spring. I watch the tulips grow and then I know winter is over. I wonder what it’s like to live in countries that don’t have four seasons.

They miss out on what it’s like to welcome spring and see everything come alive. Spring has to be the best season. It definitely makes you feel very positive about life.

It’s a good time to clean your house from top to bottom. We call this spring cleaning. Spring also means the weather gets warmer and you can do more things outside.

Source: Listen A Minute

 

 

Mùa xuân

Mùa xuân là thời gian để làm mọi thứ. Mọi người dường như có đủ năng lượng. Ngày trở nên ấm áp vì vậy mọi người dành nhiều thời gian ở bên ngoài. Mùa đông thì đang hoàn thiện, vì vậy vùng nông thôn trở nên xanh hơn.

Tôi thích xem những bông hoa mới nở vào mùa xuân trong vườn. Tôi xem hoa tuy líp lớn và sau đó tôi biết mùa đông đã qua. Tôi tự hỏi điều mà yêu thích cuộc sống đó có phải là bốn mùa không?

Họ bỏ lỡ những gì yêu thích để chào đón mùa xuân và nhìn mọi thứ còn sống. Mùa xuân đã trở thành mùa đẹp nhất. Nó chắc chăn làm cho bạn cảm thấy yêu thích về cuộc sống

Đây là thời gian để cho bạn don nhà từ trên xuống dưới. Chúng ta gọi đây là mùa xuân đang sang. Mùa xuân cũng có nghĩa là thời tiết trở nên ấm áp và bạn có thể làm mọi thứ bên ngoài

 

Dịch bởi: GiangLe03111990