Bài viết liên quan:

Nghe bài nói mẫu về chủ đề tiếng Anh | Cars (Xe hơi)

Bài học này là một phần được sử dụng trong chủ đề tiếng Anh: Getting from A to B (Di chuyển từ A tới B). Ce Phan đã giới thiệu trên hệ thống Timeline Learning

Cars

Are you into cars? My brother is. He’s car crazy. He buys car magazines, watches car programmes on TV and spends hours looking at car websites.

He knows the name, maker, engine size and top speed of every car on the planet. Every time we go out, he talks non-stop about the cars he sees. I like cars. They are interesting.

If I had a lot of money, I’d like to buy a sports car. I’m saving up for a small car at the moment. I’ll probably buy a hybrid car that is good for the environment.

My brother thinks these are boring. He says a car should be powerful and fast. I don’t agree.

I think cars should get you from A to B and be big enough for me and my friends. I also prefer smaller cars because they are easier to park.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Xe hơi

Bạn có đang trong một chiếc xe ô tô? Anh trai tôi cũng vậy. Anh ấy là một kẻ cuồng xe. Anh ấy mua tạp chí xe hơi, xem các chương trình xe trên TV và dành hàng giờ để ngắm các web xe.

Anh ấy biết tên, hãng sản xuất, kích thước động cơ và tốc độ của mọi loại xe trên hành tinh này. Mỗi lần chúng tôi ra ngoài, anh ấy luôn nói không ngừng về những chiếc xe mà anh ấy thấy. Tôi thích những chiếc xe. Chúng rất thú vị.

Nếu tôi có nhiều tiền, tôi muốn mua một chiếc xe thể thao. Tôi đang tiết kiệm cho một chiếc xe nhỏ tại thời điểm này. Có lẽ tôi sẽ mua một chiếc hybrid vì nó tốt cho môi trường.

Anh trai tôi nghĩ những thứ đó nhàm chán. Anh ấy nói rằng một chiếc cr nên mạnh mẽ và nhanh chóng. Tôi không đồng ý như vậy.

Tôi nghĩ những chiếc xe sẽ giúp bạn từ A đến B và đủ rộng cho tôi và bạn bè của tôi là được rồi. Tôi cũng thích những chiếc xe nhỏ hơn bởi vì chúng dễ dàng đậu hơn.

 

Dịch bởi: quynhcuckoo