Bài viết liên quan:

Nghe bài nói mẫu về chủ đề tiếng anh phổ biến | Những người tị nạn (Refugees)

Bài học này là một phần trong chủ đề tiếng Anh:  Starting somewhere new (Bắt đầu một cuộc sống mới) đã được Ce Phan giới thiệu trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

Refugees

The problem of refugees is getting bigger and bigger. In fact, it is such a problem that there are now many different words for refugees.

There are refugees, political refugees, displaced persons, internally displaced persons, migrants, and more. A long time ago, it was easy to know what a refugee was.

Someone who had to escape their country because they were in danger. It was usually people escaping wars. There were many refugees during the Vietnam War.

There are millions of Palestinian refugees following wars in the Middle East. Today’s refugees escape their country because of war or because their leader is crazy.

There are also refugees because of natural disasters like famine or earthquakes.

Source: Listen A Minute

 

Người tị nạn

Vấn đề của người tị nạn ngày càng lớn hơn. Thật vậy, nó có quá nhiều vấn đề đến nỗi mà hiện có nhiều từ khác nhau cho những người tị nạn.

Có những người tị nạn như người tị nạn chính trị, người bị di cư, người tản cư, người vô gia cư và nhiều hơn thế nữa. Cách đây một thời gian dài thật dễ để có thể biết về người tị nạn là cái gì.

Một vài người họ phải trốn khỏi đất nước của mỉnh vì họ gặp nguy hiểm. Thông thường thì họ trốn khỏi những cuộc chiến tranh. Có nhiều người tị nạn trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam.

Có hàng triệu người dân tị nạn Palestine trong cuộc chiến tranh ở Trung Đông.Những người tị nạn ngày nay trốn khỏi đất nước có thể do chiến tranh hoặc nhà lãnh đạo của họ bị điên.

Có những người dân tị nạn bỏi vì thiên tai như nạn đói kém hoặc động đất.

 

Dịch bởi: hainguyen