Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Nuclear Weapons

Nuclear Weapons

Nuclear weapons are the worst thing invented by man. The day we invented them was a black day in our history.

Fortunately, they have only been used a few times. We only need to read the history of what happened in Japan to understand why nuclear weapons must never be used again.

The Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki were destroyed in an instant. Hundreds of thousands died. Today, nuclear weapons are a hundred times more powerful.

It’s scary to think how much harm one nuclear bomb could cause. Even scarier, is what happens if terrorists get hold of nuclear weapons.

I fear for our future. One day, all countries will have nuclear weapons and then we’ll be in real trouble.

Source: Listen A Minute

 

Vũ khí hạt nhân

Vũ khí hạt nhân là phát minh độc ác nhất của loài người. Cái ngày mà họ phát minh ra nó là ngày đen tối trong lịch sử.

May thay, họ chỉ sử dụng chúng trong một thời gian ngắn. Chúng ta chỉ cần đọc lại lịch sử điều gì xảy ra ở Nhật Bản là có thể hiểu tại sao vũ khí hạt nhân không được sử dụng lần nữa.

Các thành phố Hiroshima và Nagasaki cảu Nhật bản đã bị phá hủy trong chốc lát. Hàng trăm nghìn người bị thiệt mạng. Hôm nay, vũ khí hạt nhân đã mạnh hơn một trăm lần.

Thật đáng sợ khi nghĩ đến thiệt hại của một quả boom hạt nhân có thể gây ra. Thậm chí đáng sợ hơn, là những gì sẽ xảy ra nếu bọn khủng bố có được vũ khí hạt nhân.

Tôi e ngại cho tương lai. Một ngày nào đó, tất cả các quốc gia điều có vũ khí hạt nhân và chúng ta sẽ thật sự gặp rắc rối.

 

Dịch bởi: YenNhi