1. bone | ˈboʊn |

Collocations:

-a broken/fractured bone

-a thigh/hip/collar bone

Ex: The body is made up primarily of bone, muscle, and fat.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. brain | ˈbreɪn |

Collocations:

-brain damage

-a brain tumour/cell

-the human brain

Ex: Her father died of a brain tumour.

...............................................................................................................................................................................................................................…

3. breathe | ˈbriːð |

Synonyms: inhale, exhale

Collocations:

-breathe in/out

-breathe through your nose/mouth

-breathe deeply/heavily/easily

-breathe air

Ex: A thirteen year old girl is being treated after breathing in smoke.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. heart | ˈhɑːrt |

Collocations:

-your heart beats/pounds/races

-heart disease/failure/trouble

-a heart problem/condition/transplant

-heart surgery

Ex: The bullet had passed less than an inch from Andrea’s heart.

...............................................................................................................................................................................................................................…

5. human | ˈhjuːmən |

Collocations:

-human life/rights/error

-the human body/race

Ex: It was one of the worst disasters in human history.

.................................................................................................................................................................................................................................

6. lung | ˈləŋ |

Collocations:

-puncture/damage/penetrate a lung

-burn/irritate/blacken/bruise/fill the lungs

-lungs burst/collapse/fill

-a left/right/collapsed/diseased/damaged lung

Ex: X-rays indicated that her lungs were filled with fluid.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày