1. infrastructure | ˌɪnfrəˈstrəktʃər |

Collocations:

-the infrastructure of something

-have infrastructure in place

-build/rebuild/improve/destroy infrastructure

-existing/basic infrastucture

Ex: a focus on improving existing infrastructure

...............................................................................................................................................................................................................................…

2. inhabitant | ˌɪnˈhæbətənt |

Synonym: resident, citizen

Collocations:

-the inhabitants of somewhere

-indigenous/native/orginal/local inhabitants

Ex: Jamaica’s original inhabitants were the Arawak Indians.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. overseas | ˌoʊvəˈsiːz |

Synonym: foreign

Collocations:

-an overseas trip/travel/tour/market/operation

-overseas aid

Ex: He has returned to South Africa from his long overseas trip.

...............................................................................................................................................................................................................................…

4. territory | ˈterəˌtɔːri |

Synonym: land

Collocations:

-occupied/disputed/neutral territory

-enter/seize/conquer/occupy/control territory

Ex: India and Pakistan have fought wars over the disputed territory of Kashmir.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. Third World | ˈθɝːd ˈwɝːld |

Synonym: developing countries

Collocations:

-in the Third World

-a Third World country/nation/economy

-Third World governments/leaders/development/debt/poverty

Ex: He urged Britons to campaign on the streets to help end Third World poverty.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày